VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/XX.2010-YY pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích, dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/XX.2010-YY pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 15,35–21,2 GHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 pracovních dní ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena z důvodu urychlení implementace rozhodnutí Evropské komise č. 2009/381/ES ze dne 13. května 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu.

ČTÚ čj. 106 790/2009-605
odbor mezinárodních vztahů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/17/02.2010 3 pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

České Radiokomunikace a.s.  doručeno 8. 2. 2010

Top