VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 4200-5925 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 4200–5925 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomuni­kačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 4200 MHz a 5925 MHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 26 205/2006-605
odbor mezinárodních vztahů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/07.2006-24 pro kmitočtové pásmo 4200–5925 MHz zde.

Top