VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, č. OOP/7/XX.2006-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování infor

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vydává návrh opatření obecné povahy č. OOP/7/XX.2006-Y (dále jen „opatření“), kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení.

Po vydání opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12 bylo dne 11. října 2005 zveřejněno Doporučení Komise Evropských společenství č. 2005/698/ES ze dne
19. září 2005, o odděleném účetnictví a systémech nákladového účetnictví podle předpisového rámce pro elektronické komunikace (dále jen „Doporučení“).

V Doporučení se mimo jiné „Doporučuje, aby národní regulační úřady zpřístupnily zúčastněným stranám dostatečně podrobné relevantní účetní informace od oznámených operátorů. Podrobnost poskytnutých informací by měla sloužit k ujištění, že nedošlo k neoprávněné diskriminaci mezi poskytováním služeb interně a jejich poskytování jiným subjektům a umožnit určení průměrných nákladů na služby a metod použitých pro výpočet nákladů. Při poskytování informací k těmto účelům musí národní regulační úřady brát patřičně ohled na obchodní tajemství.“

V Doporučení se dále pro relevantní trh/službu doporučuje vypracovat a zveřejnit následující finanční informace:

- výkaz zisků a ztrát,
- výkaz vloženého kapitálu (podrobnou metodiku výpočtu a hodnoty použitých parametrů),
- konsolidaci a sesouhlasení s účetní závěrkou nebo jiným zdrojem informací o výpočtu nákladů,
- popis metodik výpočtu nákladů včetně odkazů na oceňovací základnu a standardy,
metodik rozdělování a oceňování, určování nepřímých nákladů a zacházení s nimi,
- poznámky o nediskriminaci (podrobné poplatky za převod),
- stanovisko auditora (pokud jej národní regulační úřad vyžaduje),
- popis účetních strategií a regulačních účetních zásad,
- prohlášení o dodržování vnitrostátních předpisů a předpisů Společenství,
podle potřeby jiné dodatečné formuláře.

Cílem změny opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12 je zpřesnit rozsah čl. 2 odst. 1 písm. a) tak, aby byl plně v souladu s následně vydaným Doporučením Komise Evropských společenství č. 2005/698/ES ze dne 19. září 2005, o odděleném účetnictví a systémech nákladového účetnictví podle předpisového rámce pro elektronické komunikace, které upřesňuje rozsah finančních informací, které je třeba vypracovat a zveřejnit pro relevantní trh/službu. S ohledem na rozsah OOP/7/07.2005-12 je nezbytné přistoupit k jeho úpravě a uvést jej do souladu s uvedeným Doporučením.

S ohledem na uvedené závěry Doporučení Úřad navrhuje provedení změny čl. 2 odst. 1 písm. a) OOP/7/07.2005-12 podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 38895/2005-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecní povahy č. OOP/7/01.2006-1 zde .


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

T- Mobile Czech republic a.s.  doručeno  15. 12. 2005

Top