VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2013-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovanýc

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) návrh opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2013-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1, č. OOP/4/12.2011-19 a č. OOP/4/11/2012-15.

Úřad v tomto opatření obecné povahy stanovuje hodnotu procenta návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním WACC pro stanovený podnik poskytující přístup na přístupových sítích nové generace a upravuje rozsah a strukturu provozních a technických údajů požadovaných podle článku 4 (nahrazuje přílohy č. 2 a 3).

Připomínky k návrhu tohoto opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-55 663/2013-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/4/08.2013-3 zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno 23. 7. 2013

T-Mobile Czech Republic, a.s., doručeno 23. 7. 2013

Vodafone Czech Republic a.s., doručeno 25. 7. 2013

Top