VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udě

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval podle § 17 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Důvodem změny je rozšíření tohoto opatření obecné povahy o údaje nutné pro kmitočtové plánování RR spojů v pevné službě ve všech kmitočtových pásmech podle plánovacích parametrů jednotlivých částí plánu využití rádiového spektra. Požadované nové údaje zařízení a antén jsou nutné pro koordinační výpočty, analýzy škodlivého rušení, následné návrhy provozních kmitočtů a jejich mezinárodní koordinace podle koordinační procedury mezinárodní dohody HCM. Koordinační výpočty jsou v souladu s příslušnými mezinárodními doporučeními ITU R. Pro kmitočtové návrhy RR spojů jsou nutné údaje zařízení a antén, které dosud nebyly použity v České republice a o které je nutno rozšířit opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, které stanovuje rozsah těchto údajů.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 14 dnů ode dne jeho uveřejnění. Úřad podle § 130 odst. 6 zákona zkrátil lhůtu pro uplatnění připomínek z důvodu ukončení činnosti organizace TESTCOM k datu 30. června 2008.

ČTÚ čj. 38 098/2008-613
odbor správy kmitočtového spektra


V průběhu veřejné konzultace nebyly zaslány žádné připomínky.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/13/06.2008-6, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1 zde.

Top