VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/11/XX.2005-Y, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování cen

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 70 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy č. OOP/11/XX.2005-Y, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora.

Volba a předvolba operátora byla realizována již za účinnosti zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, a podmínky realizace volby a předvolby operátora stanovily doposud společné specifikační dokumenty Úřadu a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí. S ohledem na tuto skutečnost Úřad vycházel z již zavedených podmínek pro realizaci volby a předvolby operátora a tyto fungující podmínky upravil na základě zkušeností s provozem volby a předvolby operátora a podle principů zakotvených v evropské legislativě. Opatření bylo zpracováno se zřetelem na účel regulace v oblasti elektronických komunikací, jak je vymezen v § 4 zákona, tedy zejména vytváření předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu.

Rada Českého telekomunikačního úřadu dne 4. července 2005 projednala předchozí návrh tohoto opatření a rozhodla o jeho nevydání, protože text opatření doznal oproti návrhu předloženému k diskusi zásadních změn. Proto je návrh opatření předložen k nové konzultaci postupem podle § 130 zákona o elektronických komunikacích.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 31526/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

.

Vydané opatření obecní povahy č. OOP/11/10.2005-42 zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

APVTS  doručeno dne 20. září 2005

Ministerstvo informatiky  doručeno dne 23. září 2005

Top