VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2010-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro úč

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 34 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2010-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn (dále jen „návrh opatření“).

Důvodem pro změny v opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, ve znění pozdějších změn (dále jen „opatření“) je změna zákona o elektronických komunikacích provedená zákonem č. 153/2010 Sb., konkrétně změna ustanovení § 29, ve kterém se s účinností od 1. července 2010 doplňuje věta: „Číslovací plány dále určují výjimky z povinnosti přenositelnosti telefonních čísel (§ 34).“ Další změny byly provedeny pro případy obchodních smluvních vztahů mezi podnikateli, kdy podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu není provozovatelem telefonního čísla. Cílem těchto úprav bylo především zajistit účastníkovi možnost stanovenou v zákoně o elektronických komunikacích ponechat si telefonní číslo nezávisle na podnikateli. V opatření byl nově stanoven nárok na úhradu za využívání telefonního čísla držiteli rozsahu čísel, a to od všech podnikatelů, kteří v kalendářním roce telefonní číslo využívali.

Do tohoto návrhu opatření byly zapracovány některé změny, které se týkají především podnikatelů poskytujících veřejně dostupnou telefonní službu, kteří nejsou operátory. Komplexní úprava této problematiky bude provedena v souvislosti s implementací směrnice 2009/136/ES upravující směrnici o univerzální službě 2002/22/ES do zákona o elektronických komunikacích.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích se návrh opatření předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu opatření lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 118 449/2010-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/10/11.2010-14, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn, zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T- Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 11. 10. 2010

GTS Czech s.r.o.  doručeno 20. 10. 2010

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  doručeno 21. 10. 2010

Vodafone Czech Republic a.s.  doručeno 21. 10. 2010

Top