VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX/2006-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro real

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 34 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh opatření obecné povahy č. OOP/10/XX/2006-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel (dále jen „návrh opatření“).

Důvodem pro změnu opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel (dále jen „OOP č. 10“), které bylo vydáno dne 27. června 2005 pod čj. 27 213/2005-610, jsou některé poznatky, které Úřad získal vyhodnocením dosavadní aplikace tohoto opatření v praxi.

Navrhované změny Úřad považuje za potřebné pro zpřesnění podmínek procesu přenosu telefonního čísla. Vedle doplnění dosud chybějící definice pobočkové ústředny (PBX) a doplnění požadavku na funkcionalitu tzv. společného řešení o poskytování potřebných informací o vzájemné vazbě čísel tvořících logickou skupinu je dotčeným operátorům návrhem umožněna volnost v dohodě o procesu přenosu specifických typů čísel, která jsou přenášena v ucelených blocích. Úřad rovněž navrhuje zpřesnění procesu autorizace zájemce o přenesení čísla opouštěným operátorem, a to včetně stanovení doby takové autorizace. V dalším návrhu Úřad upravuje důvody pro vyřazení objednávky na přenesení čísla ze společného řešení, a to tak, aby byly respektovány všechny smluvně upravené možnosti ukončení předmětného smluvního vztahu.

Z hlediska stanovených zásad pro účtování cen mezi dotčenými podnikateli Úřad dále navrhuje upřesnění nároků těch operátorů, kteří v případě chybně směrovaného volání provedli vyhledání přeneseného čísla a následně zajistili doručení takového volání do správné cílové sítě. Nakonec pak Úřad navrhuje rozšířit do doby nabytí účinnosti vyhlášky Ministerstva informatiky podle § 29 odst. 4 Zákona, kterou se stanoví číslovací plány, rozsah čísel, na která se aplikuje přenositelnost čísel mezi mobilními telefonními sítěmi.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 63 822/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/10/01.2007-1 zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T-Mobile Czech Republic a.s. doručeno 22.12.2006 - nezveřejněno, považováno za důvěrné informace

Ministerstvo informatiky České republiky doručeno 03.01.2007

ČESKÁ ASOCIACE KOMPETITIVNÍCH KOMUNIKACÍ (ČAKK) doručeno 03.01.2007

Vodafone Czech Republic a.s.  doručeno 04.01.2007

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 04.01.2007

Top