VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. A/S1/0x.2022-x, kterým se mění opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/1/04.2020-3, trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 a v souladu s § 51 odst. 10 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů návrh opatření obecné povahy č. A/S1/0x.2022‑x, kterým se mění opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/1/04.2020-3, trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě.

Změny v opatření reflektují změnu na trhu, kdy společnost CETIN a.s., jako jeden z podniků stanovených podnikem s významnou tržní silou na předmětném trhu, ukončila v návaznosti na technologickou změnu ve své síti poskytování služeb ukončení volání.

V souladu s postupem uvedeným v analýze trhu č. A/1/04.2020-3, trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě zpracoval ČTÚ změnu dotčeného opatření, a to na základě převedení poskytování velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě ze společnosti CETIN a.s. na společnost O2 Czech Republic a.s. Změna je navrhována ve výrokové části opatření, konkrétně v článku 2 a článku 3 původního opatření obecné povahy č. A/1/04.2020-3.

ČTÚ uplatnil konzistentní a předvídatelný postup pro podnikatele provozující sítě a poskytující služby v elektronických komunikacích, a na základě postupu, který avizoval již ve výše uvedené analýze, přistoupil k její dílčí změně a nikoli k přezkumu celého relevantního trhu.

Tímto opatřením obecné povahy č. A/S1/0x.2022-x není proto dotčeno časové vymezení analýzy relevantního trhu trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě, tak jak bylo stanoveno v analýze tohoto relevantního trhu, vydané opatřením obecné povahy č. A/1/04.2020-3.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy č. A/S1/0x.2022-x lze uplatnit do 1 měsíce od uveřejnění této výzvy, tj. do 1. srpna 2022.

čj. ČTÚ-31 487/2022-611
odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

V rámci veřejné konzultace nebyly uplatněny žádné připomínky, stanoviska ani názory.

Stanovisko ÚOHS k návrhu opatření obecné povahy.

Soubory ke stažení
Top