VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2006-Y, trhu č. 7 - minimální soubor pronajatých okruhů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2006-Y, trhu č. 7 – minimální soubor pronajatých okruhů.

Úřad v tomto opatření provedl analýzu relevantního trhu za účelem zjištění, zda tento trh je efektivně konkurenční. Podle § 51 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, Úřad jako součást výsledků analýzy uvedl návrh na stanovení podniku s významnou tržní silou a návrh povinností k nápravě. Části textu analýzy, které jsou učiněny nečitelnými, obsahují údaje, které byly označeny za obchodní tajemství.

Vzhledem k tomu, že navrhované opatření se dotýká ochrany hospodářské soutěže, Úřad návrh rovněž konzultuje s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 21 dnů ode dne jeho uveřejnění. V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty. Úřad lhůtu k uplatnění připomínek přiměřeně zkrátil v souladu s § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích, a to z důvodu nebezpečí z prodlení při plnění závazků vyplývajících z členství v Evropské unii.

ČTÚ čj. 33 180/2006-609
odbor analýz trhů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde .


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

ETEL, s.r.o.  doručeno 27. 06. 2006

ČESKÝ TELECOM, a.s.  doručeno 30. 06. 2006

Top