VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/2/xx.2020-x, trhu č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/2/xx.2020-x, trhu č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích.

ČTÚ v rámci provedení analýz relevantních trhů č. 1 a 2 za účelem zjištění, jak jsou využívány služby interpersonální komunikace a jak je vnímána jejich vzájemná zastupitelnost uživateli v České republice, zadal prostřednictvím agentury MindBridge Consulting a.s. provedení marketingového průzkumu (dále jen „Průzkum“). Závěry Průzkumu ČTÚ zohlednil v předkládané analýze, zejména v rámci věcného vymezení velkoobchodního relevantního trhu, včetně vymezení podřazeného maloobchodního trhu. Výstup z Průzkumu je součástí provedené analýzy a tvoří přílohu tohoto dokumentu.

Připomínky k návrhu OOP č. A/2/xx.2020-x lze uplatnit do 1 měsíce od data zveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-13 020/2019-611
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení

Přidat připomínku

Je-li formulář s připomínkou podáván v elektronické podobě zasláním na adresu podatelna@ctu.cz, musí být v souladu s ust. čl. 6 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Dále je možné připomínku podat prostřednictvím datové schránky (a9qaats) nebo v listinné podobě v sídle ČTÚ.

Přidat stanovisko/názor

V souladu s ust. čl. 9 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory k návrhu nevypořádávají. ČTÚ k nim však přihlédne v konečném znění opatřeni.

Top