VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2021-Y, trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2021-Y, trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě.

Analýza tohoto relevantního trhu navazuje na analýzu relevantního trhu č. 3a (OOP č. A/3a/07.2017-3). Původní velkoobchodní trh č. 3a byl ve výčtu relevantních trhů v novém Doporučení Komise (EU) 2020/2245 (dále jen „Doporučení“) zachován, ale došlo k jeho přečíslování. V návaznosti na nové Doporučení vydal ČTÚ nové Opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2021-5, podle něhož je nyní původní relevantní trh č. 3a veden jako relevantní trh č.  1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě.

ČTÚ v rámci analýzy provedl vyhodnocení úrovně konkurenčního prostředí na podřazeném maloobchodním trhu širokopásmového přístupu k internetu v pevném místě pro širokou spotřebu, včetně provedení detailní geografické analýzy, která vedla k územní segmentaci trhu na základě identifikovaných odlišností konkurenčních podmínek.

Na základě provedené analýzy ČTÚ konstatuje, že relevantní trh služeb s místním přístupem poskytovaným v pevném místě není v určených oblastech (segment B) efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm působí podniky s významnou tržní silou. ČTÚ konstatuje, že situace v příslušných územních jednotkách v přiměřeném časovém období nesměřuje k rozvoji efektivní konkurence. Nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže (regulace ex post) nepostačují k řešení daného problému. Z provedené analýzy vyplývá, že pozice osmi identifikovaných podniků s významnou tržní silou je v určených územních jednotkách natolik významná, že pro fungování trhu je nezbytné předem stanovit některé podmínky pro jejich podnikání.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy č. A/1/xx.2021-Y lze uplatnit nejpozději do 22. 12. 2021 (lhůta pro uplatnění připomínek byla prodloužena).

čj. ČTÚ-41 725/2020-611
odbor ekonomické regulace


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Soubory ke stažení

Přidat připomínku

Je-li formulář s připomínkou podáván v elektronické podobě zasláním na adresu podatelna@ctu.cz, musí být v souladu s ust. čl. 6 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Dále je možné připomínku podat prostřednictvím datové schránky (a9qaats) nebo v listinné podobě v sídle ČTÚ.

Přidat stanovisko/názor

V souladu s ust. čl. 9 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory k návrhu nevypořádávají. ČTÚ k nim však přihlédne v konečném znění opatřeni.

Top