VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/14/XX.2006-Y, trhu č. 14 - velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikac

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/14/XX.2006-Y, trhu č. 14 - velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací.

Úřad v tomto opatření provedl analýzu relevantního trhu za účelem zjištění, zda tento trh je efektivně konkurenční. Na základě výsledků provedené analýzy Úřad zjistil, že relevantní trh je efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm nepůsobí žádný podnik s významnou tržní silou. Části textu analýzy, které jsou učiněny nečitelnými, obsahují údaje, které byly označeny za obchodní tajemství.

Vzhledem k tomu, že navrhované opatření se dotýká ochrany hospodářské soutěže, Úřad návrh rovněž konzultuje s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 31 156/2006-609
odbor analýz trhů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde .


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

ETEL, s.r.o. doručeno 22. 6. 2006

Top