VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu Obecných pravidel a doporučení pro využívání řízení datového provozu

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval a zveřejňuje návrh Obecných pravidel a doporučení pro využívání řízení datového provozu při poskytování služby přístupu k síti Internet. Tento návrh vychází z Opatření č. 7, uloženého Úřadu v dokumentu „Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice“. V této souvislosti Úřad připravil i seznam parametrů kvality, které by měly být nově sledovány u služby přístupu k síti Internet.

Důvodem ke zveřejnění návrhu je získání názorů odborné veřejnosti a zainteresovaných subjektů za účelem posouzení, zda jsou navrhovaná pravidla a seznam parametrů kvality služby dostatečné pro zajištění transparentních informací využitelných koncovými uživateli.

Úřad žádá o zaslání připomínek k návrhu Obecných pravidel a doporučení pro využívání řízení datového provozu, včetně příloh, v nichž je uveden i návrh parametrů kvality služby přístup k síti Internet, který je připravován v souladu s ustanovením § 71 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněný návrh obecných pravidel a výběr parametrů kvality služby nijak neomezují možnost poskytnout i případné další doplňující názory k uvedené problematice.

Připomínky k návrhu zašlete v termínu do 31. srpna 2013 (původní termín pro zaslání připomínek byl do 18. srpna 2013) k rukám Ing. M. Dusila elektronicky na adresu: dusilm@ctu.cz

Následně po zveřejnění této výzvy Úřad provede zpracovaní došlých připomínek k předloženému návrhu obecných pravidel a k nově navrženým parametrům kvality služby přípravu návrhu rozšíření stávajícího opatření obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách, za nichž jsou služby poskytovány, a opatřeních zajištujících rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele, a postupy pro vyhodnocování kvality.

čj. ČTÚ-73 694/2013-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top