VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu nákladového modelu pro stanovení ceny za přístup k fyzické infrastruktuře a doprovodné metodice

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 17 odst. 3 chystaného zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon“), návrh nákladového modelu pro stanovení cen za přístup k fyzické infrastruktuře, včetně metodiky.

ČTÚ v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a podle § 17 Zákona připravil na podporu rozhodování ČTÚ ve sporech o ceně nákladový model. Cílem modelu a doprovodné metodiky je blíže specifikovat způsob kalkulace cen ze strany ČTÚ při rozhodování sporů, tento způsob transparentně předem indikovat povinným i oprávněným subjektům a zároveň umožnit dotčeným subjektům využít tuto metodiku jako vodítko při komerčním vyjednávání o podmínkách smluv o přístupu k fyzické infrastruktuře.

Smyslem veřejné konzultace je zpřesnit a doplnit navržené postupy vzhledem k tomu, že stanovení cen za přístup k fyzické infrastruktuře by mělo z věcného hlediska absorbovat problematiku více infrastrukturních odvětví, např. spadající do oblasti přenosu a distribuce plynu, elektřiny či vody.     

ČTÚ na žádost prodloužil termín pro podávání připomínek do 10. července 2017 (z původně uvedeného 30. června 2017).

odbor ekonomické regulace

Diskuse je uzavřena.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek

Soubory ke stažení

Připomínky

Komentář k nákladovému modelu

22.06.2017 - 11:00 Martin Dvořák

Po konzultaci s osobami řešícími prakticky výstavbu sítí máme následující komentář.
Je shoda, že v dokumentu zatím zcela chybí věcná břemena, která jsou pro dnešní výstavbu zásadní a přitom se místně mohou velmi lišit a to i řádově (náklady na věcná břemena jsou často srovnatelné a někdy i vyšší než cena vlastní přípravy a realizace stavby - např.aktuálně na nové stavbě HDPE trasy u V.Meziříč jsou břemena v relaci 250 až 1000,-Kč/m).
Dále zde chybí např. náklady na přípravu, projekci, geodetické zaměření atd., náklady na doprovodný Cu vodič pro identifikaci polohy a hloubky uložení HDPE trasy (to nemají všichni, CETIN má např. kabely s metalickým prvkem, UPC má pouze geodet.zaměření ... ).
V pořizovacích nákladech na 1m HDPE trubky je zmíněna i montáž a příslušenství, což by mohlo zohlednit uložení HDPE do výkopu, sestavení trasy, HDPE spojky, koncovky, kabelových komory, krycí folii, kalibrační a tlakové zkoušky, teoreticky by v příslušenství mohl být i vytyčovací vodič včetně kontrolních vývodů. Je však třeba upozornit, že konkrétní náklady na výstavbu se mohou velmi lišit i s ohledem na typ terénu (běžná zemina, ztížená zemina, skála, bažina), na počtu a komplikovanosti přechodů resp. řízených nebo neřízených podvrtů (silnice, vodoteč,dráha, říční přechod –shybka). Rozdíl nákladů na výstavbu může být také výrazně ovlivněn např. „komfortem“, který trasa uživateli dle projektu poskytuje z důvodu četnosti kabelových komor na trase. Rozdílná cena je také v případě různých průměrů použitých chrániček. Pro informaci cena HDPE 50 je v současné době cca o 15,- Kč/m vyšší než HDPE 40 – do HDPE 50 se instaluje 7x10/8 mikrotrubiček (my na tranzitních trasách máme HDPE 50). A to opomíjíme skutečnost, že položkové ceny procházejí v průběhu času vývojem (a to se týká i ceny peněz na investici).

Souhrn:
Je zřejmé, že konkrétní jednotkové náklady na pořízení konkrétních tras chrániček se mohou lišit i řádově. Proto doufáme, že následná praxe stanovování cen nájmu (a působení ČTÚ v této oblasti) toto bude schopná akceptovat. V opačném případě by snaha o stanovení nízkých cen „za každou cenu“ mohla vést fakticky ke „znárodnění“ soukromých investic !!!

Top