VÝZVA k uplatnění připomínek k dokumentu Bezdrátové zemské systémy 5. generace (5G)

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) dne 27. března 2017 na svých stránkách zpřístupnil informační dokument Bezdrátové zemské systémy 5. generace (5G). V dokumentu formuloval svůj výchozí pohled na směřování k budoucím komunikačním systémům, na očekávání, která jsou s nimi spojena, a představil zamýšlené aktivity, jimiž se chce v přípravné fázi na vytváření podmínek pro rozvoj systémů další generace podílet.

ČTÚ přivítá reakce veřejnosti (zejména odborné) ke skutečnostem v dokumentu obsaženým, především k potvrzení, jakou roli by měly budoucí sítě elektronických komunikací sehrávat, a jaké postupy, včetně regulačních aktivit ČTÚ, by měly vést k dosažení jejich co největšího ekonomického a společenského přínosu.

Vaše příspěvky směřujte na oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií Českého telekomunikačního úřadu v elektronické formě (podatelna@ctu.cz) nebo v listinné podobě na sídlo ČTÚ (poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025) do 24. května 2017.

Přidat připomínku

Je-li formulář s připomínkou podáván v elektronické podobě zasláním na adresu podatelna@ctu.cz, musí být v souladu s ust. čl. 6 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Dále je možné připomínku podat prostřednictvím datové schránky (a9qaats) nebo v listinné podobě v sídle ČTÚ.

Přidat stanovisko/názor

V souladu s ust. čl. 9 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory k návrhu nevypořádávají. ČTÚ k nim však přihlédne v konečném znění opatřeni.

Top