VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 39 odst. 13 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), ve správním řízení, které se společností ČESKÝ TELECOM, a.s. zahájil dne 23. května 2006, návrh rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení, podle § 38 odst.2 písm. f) Zákona (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Úřad považuje rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě za rozhodnutí mající významný vliv na relevantní trh, proto podle § 130 odst. 1 písm. b) Zákona předkládá návrh rozhodnutí k veřejné konzultaci.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit nejpozději do 20 dnů ode dne jeho uveřejnění. Úřad podle § 130 odst. 6 Zákona zkrátil lhůtu pro uplatnění připomínek, protože považuje za nezbytné bezodkladně rozhodnout o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby výše uvedenou dílčí službu tak, aby její poskytování bylo nadále již zajišťováno za podmínek stanovených Zákonem a rozhodnutím, jehož návrh Úřad předkládá ke konzultaci.

ČTÚ čj. 19 592/2006-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

ČESKÝ TELECOM, a.s.   doručeno 23. 6. 2006

Top