VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - služby veřejných telefonních automatů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 39 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na průběh výběrového řízení návrh rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - služby veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Úřad považuje rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - služby veřejných telefonních automatů za rozhodnutí mající významný vliv na relevantní trh, proto podle § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích předkládá návrh rozhodnutí k veřejné konzultaci.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne jeho uveřejnění. Úřad podle § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích zkrátil lhůtu pro uplatnění připomínek, protože považuje za nezbytné bezodkladně rozhodnout o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby výše uvedenou dílčí službu tak, aby její poskytování bylo nadále již zajišťováno za podmínek stanovených zákonem o elektronických komunikacích a rozhodnutím, jehož návrh Úřad předkládá ke konzultaci.

ČTÚ čj. 466/2006-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Vydané rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm e) zákona o elektronických komunikacích společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. zde.

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek jsou uvedeny zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 22. 2. 2006

Vodafone Czech Republic a.s.  doručeno 22. 2. 2006

Top