VÝZVA k podávání připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 1900-2200 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomuni­kačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 1900 MHz a 2200 MHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 12 740/2005-605
odbor mezinárodních vztahů

Doručená připomínka byla označena za obchodní tajemství a není zveřejněna

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV‑P/6/03.2006-6 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz zde

Top