Správa čísel

A. Obecné informace

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vykonává k zajištění správy a účelného využívání čísel, číselných řad a kódů, adres a jmen, s výjimkou internetových adres, (dále jen „čísla“) správu čísel pro sítě a služby elektronických komunikací pomocí číslovacích plánů. Čísla z číslovacích plánů lze využívat jen na základě oprávnění k využívání čísel. Udělování oprávnění k využívání čísel se řídí:

 1. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v jehož § 30 a 32 jsou stanoveny zásady pro vydávání oprávnění k využívání čísel a v § 36 jsou stanoveny zásady pro změnu, prodloužení, odnětí a pozbytí platnosti oprávnění k využívání čísel,
 2. vyhláškou č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb., vyhlášky č. 267/2009 Sb., vyhlášky č. 53/2011 Sb. a vyhlášky č. 124/2012 Sb.,
 3. nařízením vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb., nařízení vlády č. 228/2009 Sb.nařízení vlády č. 156/2011 Sb., a nařízení vlády č. 175/2012 Sb.,
 4. závazky vyplývajícími z členství České republiky v mezinárodních organizacích
  (rozhodnutí Evropské komise, doporučení CEPT a ITU, normy ETSI).

Čísla podle číslovacích plánů lze využívat jen na základě oprávnění k využívání čísel. Úřad rozhodne o udělení oprávnění k využívání čísel kterémukoli podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť nebo poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací podle všeobecného oprávnění, anebo užívajícímu tuto síť nebo službu v souladu s podmínkami zajišťujícími účelné využívání čísel, a to na základě jeho žádosti podané Úřadu. V případě oprávnění k využívání čísel připojených k neveřejným komunikačním sítím je Úřad oprávněn udělit toto oprávnění i právnické osobě, která není podnikatelem podle věty první. V případě evropských harmonizovaných čísel Úřad rozhodne o udělení oprávnění podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť nebo poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, nebo též nepodnikající právnické osobě, jejíž činnost odpovídá účelu, pro který jsou tato čísla vyhrazena.

B. Jak podat žádost o udělení oprávnění k využívání čísel

Žádost o udělení oprávnění k využívání čísel musí obsahovat:

 1. je-li žadatelem:
  1. podnikající právnická osoba
   obchodní firmu, adresu sídla, popřípadě adresu sídla organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby,
  2. podnikající fyzická osoba
   jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firmu, bydliště, adresu místa podnikání, popřípadě adresu sídla organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
  3. nepodnikající právnická osoba
   název, adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 2. údaje o číslech, která jsou požadována, a účel jejich využívání,
 3. požadovanou dobu využívání čísel.

Žádost o udělení oprávnění k využívání čísel musí být u osob doposud nezapsaných v obchodním rejstříku doložena ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby.

Žádost o udělení oprávnění k využívání čísel se podává na formuláři žádosti. Stejný formulář se použije pro žádost o změnu, prodloužení doby platnosti nebo odnětí oprávnění k využívání čísel, též pro převod oprávnění k využívání čísel na jiného podnikatele. Žádost o prodloužení doby platnosti oprávnění k využívání čísel musí být Úřadu doručena nejpozději jeden měsíc přede dnem uplynutí jeho platnosti.

Žádost o udělení (změnu, prodloužení doby platnosti, odnětí) oprávnění k využívání čísel a převod oprávnění k využívání čísel na jiného podnikatele se zasílá na adresu uvedenou zde.

Úřad vybírá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správní poplatky, a to za vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel 5 000 Kč, za prodloužení doby platnosti nebo provedení změn v oprávnění k využívání čísel 500 Kč. Za vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k využívání čísel se správní poplatek nevybírá. Správní poplatky se běžně hradí na účet správních poplatků číslo 3711-4422091/0710, vedeného u ČNB, pobočka Praha, pod specifickým variabilním symbolem, který stanoví Úřad po obdržení žádosti žadatele.

Za využívání čísel vybírá Úřad podle § 37 zákona poplatky. Výše a způsob výpočtu poplatků za využívání čísel jsou stanoveny nařízením vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb.nařízení vlády č. 228/2009 Sb.nařízení vlády č. 156/2011 Sb., a nařízení vlády č. 175/2012 Sb. Poplatky za práva využívat čísla se uhrazují na příjmový účet Úřadu číslo 19-4422091/0710, vedeného u ČNB, pobočka Praha. Poplatky za práva plynoucí z oprávnění k využívání čísel za poměrnou část roku jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci oprávnění k využívání čísel a roční poplatky vždy k 31. lednu každého roku po dobu platnosti příslušného oprávnění.

V případě jakýchkoli dotazů lze volat na následující telefonní čísla Úřadu, odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb, oddělení správy čísel:

 • 224 004 741 – telefonní čísla pro veřejnou pevnou a mobilní telefonní síť, směrovací čísla a kódy, identifikátory, zkrácená telefonní čísla, telefonní čísla pro služby na účet volaného, se sdílenými náklady, virtuálních volacích karet a univerzálního přístupového čísla, převody oprávnění,
 • 224 004 563 – telefonní čísla pro služby s vyjádřenou cenou,
 • 224 004 776 – správa poplatků za využívání čísel.

 

Přidělená čísla a kódy lze najít ve vyhledávací databázi.

 

Top