Podmínky a postupy podle zákona o územním plánování a stavebním řádu pro účely zavádění prvků vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách nevyžadují dle ust. § 79 odst. 2, písm. j) stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, tím však nejsou dotčeny povinnosti podnikatele dané § 104 zákona o elektronických komunikacích. U těchto staveb je stavebník povinen (pokud vyžadují zemní práce) zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.

Stavební záměry dle ust. § 103 odst. 1, písm. e), bod. 4 stavebního zákona, tj. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou budov nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a mohou být povolovány (dle svého rozsahu a druhu zařízení) na základě:

  • územního souhlasu
  • územního rozhodnutí o umístění stavby
  • společného povolení
  • veřejnoprávní smlouvy
  • regulačního plánu za podmínky a v rozsahu, v němž nahrazuje územní rozhodnutí

Územní souhlas ke zřizování sítí elektronických komunikací může stavební úřad vydat, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení záměru musí obsahovat náležitosti a přílohy uvedené v ust. § 96 odst. 3 stavebního zákona.

Územní rozhodnutí – žádost o vydání územního rozhodnutí musí obsahovat náležitosti a přílohy uvedené v ust. § 86 stavebního zákona a podává se na příslušný stavební úřad na formuláři, jež je přílohou č. 1 zákona č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Za podmínek ust. § 95 stavebního zákona může stavební úřad rozhodnout o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení (záměr se nachází v zastavěném území nebo zastavitelné ploše).

Postup pro vydání společného povolení (např. v případě, kdy stavba sítě elektronických komunikací bude stavbou vedlejší ke stavbě hlavní, vyžadující stavební povolení) upravují ust. § 94 a a násl. a § 94j a násl. stavebního zákona. Podmínky a postup při uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby sítě elektronických komunikací jsou dány ust. § 78 stavebního zákona.

Dle ust. § 184a odst. 3 stavebního zákona se v rámci povolovacího řízení nemusí dokládat souhlas vlastníka nemovitých věcí dotčených stavbou elektronických komunikací, neboť se jedná o stavební záměr, pro který je stanoven ust. § 104 zákona o elektronických komunikacích účel vyvlastnění. Dle ust. § 7 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích se veřejná komunikační síť zřizuje vždy ve veřejném zájmu. Povinnosti podnikatelů dané ust. § 104 zákona o elektronických komunikacích k užívání cizích nemovitých věcí tím nejsou dotčeny (viz. výše).

Dokončenou stavbu elektronických komunikací [viz § 103 odst. 1, písm. e), bod 4] lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona) nebo kolaudačního rozhodnutí (§ 122a stavebního zákona), neboť se jedná se o stavbu veřejné infrastruktury. Stavebník zajistí, aby před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny předepsané zkoušky a měření.

Přípojky elektronických komunikací [§ 103, odstavec 1, písm. e), bod 10 stavebního zákona] se nekolaudují. Povinností stavebníka (vlastníka přípojky) je zajistit jejich bezpečný provoz a oznámit stavebnímu úřadu dokončení stavby přípojky a zahájení jejího užívání.

Top