Výsledky mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace, podmínek jeho správy a financování

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) provedl ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) a dodavatelskou společností Deepview s.r.o. rozsáhlé mapování existence infrastruktury umožňující poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu (dále jen „Mapování“), a to za účelem přípravy programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace, podmínek jeho správy a financování (dále jen „Program“).

Výsledky tohoto mapování, tedy indikativní identifikaci bílých, šedých a černých míst napříč celou ČR i jednotlivými kraji formou tabulky i mapy a doprovodný shrnující text, postoupil Úřad dne 5. prosince 2013 do veřejné konzultace. Tato konzultace měla transparentně informovat o získaných datech z průzkumu, napomoci ověření správnosti předkládaných dat, jejich doplnění a získat i zpětnou vazbu k metodice interpretace získaných dat. Úřad v rámci této veřejné konzultace obdržel celou řadu doplňujících dat o předmětné infrastruktuře, jakožto i připomínek a podnětů vztahujících se k samotnému sběru a vyhodnocení dat, validitě Mapování apod. Úřad přistoupil k doplnění mapy o nová data, dále pak ve vazbě na obdržené připomínky a vyhodnocení zkušeností s notifikačním procesem v ostatních členských státech a v reakci na přístup Evropské komise k posuzování souladu notifikovaných programů s Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí ze dne 26. ledna 2013 Úřad znovu zvážil svůj postup při určování zabarvení jednotlivých částí území.

Nové mapy pak spolu s doprovodnými materiály předložil Úřad dne 11. dubna 2014 do druhého kola veřejné konzultace. Na základě doplňujících dat a připomínek obdržených v rámci druhého kola veřejné konzultace Úřad přistoupil k doplnění indikativní mapy i souvisejících tabulek. Vypořádání připomínek z druhého kola veřejné konzultace naleznete zde.

Úřad promítl získaná vyjádření a připomínky do konečných výsledků Mapování a učiněných závěrů tak, aby byla pro potřeby dokončení Programu k dispozici věrohodná data. Ta budou následně sloužit pro další práce na přípravě Programu v souvislosti s potřebou indikativního vymezení cílových oblastí Programu. V rámci provádění Programu bude možné na základě prokazatelných údajů o existenci či neexistenci předmětné infrastruktury, respektive o realizování či nerealizování nyní avizovaného záměru vybudovat přípojky v následujících 3 letech, přehodnotit barevný charakter jednotlivých území. Úřad uvádí, že klíčovým parametrem pro rozhodování o přidělení veřejné podpory bude skutečný stav existence infrastruktury ověřený v případě potřeby i místním šetřením v příslušných cílových oblastech v okamžiku rozhodování o konkrétních žádostech.

čj. ČTÚ-43 298/2014-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top