Evidence spojů podle VO-R

Webový portál ESD 2

Hlavním účelem webového portálu ESD II (https://vor-kmitocty.ctu.cz) je naplnění ohlašovací povinnosti stanovené v některých všeobecných oprávnění, konkrétně např. ve všeobecném oprávnění č. VO-R/23/08.2017-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71−76 GHz a 81−86 GHz.

Oproti stávajícímu portálu https://monitoringtrhu.ctu.cz je filozofie práce s výkazy (v případě webového portálu ESD II označovaných jako formuláře) odlišná. Způsob ohlášení spočívá ve vyplnění předepsaného elektronického formuláře, jeho odeslání a následném odevzdání pomocí webového portálu ESD II. Odeslaný formulář lze opakovaně stáhnout z webového portálu ESD II a provést požadované změny (např. dokončení vyplňování formuláře). Odevzdáním řádně vyplněného formuláře je pak naplněna povinnost ohlášení. Mezi rozdíly oproti portálu monitoringtrhu.ctu.cz tak je např. absence termínů (odevzdání formuláře je navázáno na zahájení/ukončení využívání rádiových kmitočtů, nikoliv na čtvrtletní/pololetní/roční podávání výkazů) a absence kontroly odevzdaného formuláře osobou k tomu určenou.

Uživatel rovněž disponuje možností provést změny i v již odevzdaném formuláři, tj. po naplnění ohlašovací povinnosti stanovené v příslušném všeobecném oprávnění. V takovém případě je nutné, aby uživatel vzal na vědomí možný dopad uvedený v příslušném všeobecném oprávnění. Např. změna vysílacího rádiového kmitočtu má za následek aktualizaci data zahájení využívání rádiových kmitočtů v dané lokalitě apod. Po změně odevzdaného formuláře je nutné provést jeho opětovné odevzdání.

Předepsaný formulář je uživateli k dispozici až po jeho přihlášení do webového portálu ESD II. Aby bylo možné provést přihlášení uživatele, je nutné být registrován, tj. disponovat přihlašovacími údaji – přihlašovacím jménem a heslem (uživatelský účet). Tyto údaje uživatel získá až po jeho registraci do webového portálu ESD II.

Kompletní uživatelská příručka webovému portálu je zde. Příloha k nápovědě pro kapitolu je zde.

Top