Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2004

Úřad zveřejňuje tuto Výroční zprávu o poskytování informací v roce 2004, kterou zpracoval podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Základní informace o organizační struktuře a činnosti Úřadu jsou v souladu s § 3 odst. 2 zákona zpřístupněny pro širokou veřejnost v informačním kiosku, umístěném ve vstupní hale sídla Úřadu a zveřejněny jak v publikaci „Český telekomunikační úřad“ vydávané Úřadem, naposledy v prosinci 2004, tak na internetové stránce Úřadu (www.ctu.cz).

 1. Počet podaných žádostí o informace

  V roce 2004 bylo na Úřad podáno a evidováno 12 žádostí o informace, které se týkaly jak oboru telekomunikací, tak oboru radiokomunikací a ve dvou případech bylo předmětem žádosti poskytnutí informací o aktuálním počtu zaměstnanců Úřadu, včetně počtu zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a s těžkým zdravotním postižením, jakož i údajů o zvýšení nebo snížení počtu systematizovaných míst s ohledem na přijetí zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

  Dotazy oboru radiokomunikací se týkaly využití kmitočtu 89,0 MHz v lokalitě Praha - Vinohrady, míry využívání kmitočtového spektra pásma 450 - 470 MHz, informace o postupu provádění měření vyzářeného výkonu EIRP na zařízeních Wi-Fi (2,4 GHz) a informace o postupu vyřizování žádostí o mezinárodní koordinaci kmitočtů pro FM VKV vysílání, které Úřadu postupuje Rada pro rozhlasové vysílání.

  Ostatní dotazy se týkaly oboru telekomunikací, resp. oblasti cen a cenové regulace. Konkrétně tyto dotazy směřovaly k objasnění postupu při úpravě vstupů a zdrojů výpočtu vstupů do modelu LRAIC, použitých nebo upravených Úřadem, dále zpřístupnění údajů poskytnutých společností ČESKÝ TELECOM, a.s. za účelem výpočtu ztráty z poskytování univerzální služby za rok 2001 a 2002, způsobu výpočtu cen za propojení za ukončení volání v mobilních sítí dle příslušných cenových rozhodnutí (2 dotazy), údajů o celkovém počtu odhadovaných minut telefonního provozu realizovaném v rámci služby CPS v České republice za měsíc, popř. jiný časový údaj, který byl použit Úřadem při výpočtu cen CPS. Rovněž byla požadována informace ohledně metodiky výpočtu nákladové ceny za pronájem propojovacích okruhů.

 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

  V roce 2004 byla podána 2 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.

 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

  V roce 2004 soud nerozhodl žádný případ nevyhovění žádosti o informace.

 4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona

  V roce 2004 Úřad neuplatnil žádné sankce, protože nedošlo k porušení postupů, stanovených zákonem.

 5. Další informace

  V roce 2004 Úřad vybral a odvedl do státního rozpočtu celkem Kč 2869,-. Uvedená částka představuje výši úhrady nákladů za poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Písemné žádosti o informace zahrnuté do evidence roku 2004 byly vyřízeny v souladu se zákonem a vnitřním předpisem Úřadu. Žádosti o informace, uplatněné telefonicky, Úřad neevidoval a s ohledem na jejich množství a charakter je operativně vyřídil stejným způsobem. Dvěma žadatelům o poskytnutí informací nebylo Úřadem v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyhověno a dva případy žádostí nejsou dosud ukončeny z důvodu podání odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace.

  Přehled vyřízených písemných žádostí o podání informací za rok 2004 v porovnání s předchozími obdobími od roku 2000 je uveden v tabulce a následujícím grafu:

  Přehled

  *) Do 30. 6. 2000 byl ČTÚ součástí Ministerstva dopravy a spojů ČR.

  Ing. David Stádník,v.r.
  předseda
  Českého telekomunikačního úřadu

  Příloha: tabulka

  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003

  2000 *) 2001 2002 2003 2004
  Počet podaných žádostí o poskytnutí informace 12 30 13 6 12
  Počet rozhodnutí o nepodání informace 1 3 2 0 2
  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1 3 2 0 2

  *) Do 30. 6. 2000 byl ČTÚ součástí Ministerstva dopravy a spojů ČR.

Top