Vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí s využitím pevných rádiových přístupových sítí typu P-MP ve vyhrazeném kmitočtovém úseku pásma 3,5 GHz v České republice

Český telekomunikační úřad vyhlašuje výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí s využitím pevných rádiových přístupových sítí typu P-MP ve vyhrazeném kmitočtovém úseku pásma 3,5 GHz (dále jen „sítě FWA“– Fixed Wireless Access) v České republice, s povinností poskytovat jejich prostřednictvím veřejnou telefonní službu.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy vyhlašuje podle § 19 odst. 3 a 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon o telekomunikacích“), výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí s využitím pevných rádiových přístupových sítí typu P-MP ve vyhrazeném kmitočtovém úseku pásma 3,5 GHz (dále jen „sítě FWA“– Fixed Wireless Access) v České republice, s povinností poskytovat jejich prostřednictvím veřejnou telefonní službu.

Vyhlášení výběrového řízení navazuje na záměr vyhlásit výběrové řízení v pásmu 3,5 GHz, který byl publikován v částce 6 Telekomunikačního věstníku dne 17. června 2002. Zásady obsažené v tomto vyhlášení výběrového řízení budou rozpracovány v Zadávací dokumentaci výběrového řízení, která poskytne všem zájemcům o účast ve výběrovém řízení podrobnější informace o požadované formě a obsahu žádostí předkládaných do výběrového řízení a o způsobu jejich hodnocení.

Za průběh výběrového řízení odpovídá Úřad, který stanoví následující podmínky, časový postup a způsob hodnocení předložených žádostí do výběrového řízení:

1. Podmínky výběrového řízení

a) Obecná pravidla výběrového řízení jsou stanovena v § 19 až § 23 zákona o telekomunikacích. Výběrové řízení bude probíhat podle harmonogramu a v etapách uvedených dále.

b) Výběrové řízení bude vyhlášeno zveřejněním tohoto vyhlášení na úřední desce Úřadu a na webové stránce Úřadu http://www.ctu.cz/. Toto vyhlášení výběrového řízení bude rovněž zveřejněno v částce 8/2002 Telekomunikačního věstníku, která bude vydána dne 26.8.2002.

c) Pro posouzení a hodnocení žádostí o udělení telekomunikačních licencí ve výběrovém řízení předseda Úřadu ustaví, podle § 20 zákona o telekomunikacích, řídící výbor (dále jen „výbor“).

d) Předmětem výběrového řízení budou v pásmu 3,5 GHz pro sítě FWA čtyři kmitočtové úseky o šířce 3,5 MHz, které tvoří dva souvislé duplexní úseky o šířce 7 MHz, které na sebe nenavazují. Konkrétně se jedná o duplexní kmitočtové úseky 3459 MHz – 3466 MHz / 3559 MHz – 3566 MHz a 3473 MHz – 3480 MHz / 3573 – 3580 MHz. Podmínky využití kmitočtového pásma 3,5 GHz jsou uvedeny v příloze č. 7/7.2002 pro kmitočtové pásmo 2 700 – 4 200 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, která byla zveřejněna v částce 7/2002 Telekomunikačního věstníku. Účastnické terminály jsou provozovány v pásmu 3,5 GHz na základě generální licence č. GL- 38/R/2001.

e) Žadatel, který se hlásí do výběrového řízení, předloží Úřadu žádost o udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování sítí FWA na celém území ČR. Žadatel svoji žádost doloží v rozsahu podle § 18 zákona o telekomunikacích.

f) Žadatelem nemůže být právnická osoba dále jen („subjekt“), který byl založen po datu vyhlášení výběrového řízení, nebo ten, který k datu vyhlášení výběrového řízení již má telekomunikační licencí vyhrazen v pásmu 3,5 GHz k využití duplexní kmitočtový úsek o šířce 14 MHz a více.

g) Výběrové řízení bude probíhat ve dvou samostatných částech na každý duplexní kmitočtový úsek 7 MHz, přičemž není vyloučeno, aby jeden subjekt podal žádost do obou částí výběrového řízení. Platí však podmínka, že max. šířka duplexního kmitočtového úseku, kterou bude mít vítězný subjekt, na základě výsledků výběrového řízení a na základě dřívějších přídělů promítnutých do licencí, k dispozici, nesmí přesáhnout 14 MHz. Z tohoto důvodu musí subjekt, který již má v telekomunikační licenci vyhrazen určitý kmitočtový úsek v pásmu 3,5 GHz a který se účastní obou částí výběrového řízení, označit v žádosti o udělení telekomunikační licence ve výběrovém řízení kmitočtový úsek, kterého by se tento subjekt vzdal v případě, že by zvítězil v obou částech výběrového řízení.

h) Základním předpokladem účasti ve výběrovém řízení je převzetí Zadávací dokumentace výběrového řízení. Zadávací dokumentace se předá všem zájemcům na základě žádosti a po předchozím zaplacení účastnického poplatku ve výši 30 000 Kč. Zadávací dokumentace poskytne zájemcům podrobnější informace o podmínkách provozování sítí FWA v ČR a o poskytování telekomunikačních služeb jejich prostřednictvím a dále o požadované formě, členění, rozsahu a způsobu vyhodnocování žádostí předkládaných do výběrového řízení. Účastnický poplatek se při případné další neúčasti ve výběrovém řízení nevrací.

Platba účastnického poplatku musí být provedena bankovním převodem na účet Úřadu vedený u ČNB pobočka Praha:

Název účtu: Český telekomunikační úřad
Číslo účtu: 19-725001/0710
Variabilní symbol: 35

i) Při předkládání žádostí do výběrového řízení bude za účasti notáře posuzováno, zda předkladatel žádosti do výběrového řízení zaplatil účastnický poplatek 30 000 Kč, zda žádosti byly předloženy ve stanoveném termínu a způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci. Žádosti, které nesplňují tyto požadavky, Úřad s příslušným zdůvodněním od jejich předkladatelů nepřijme. V případě, že uvedené závady zjistí až v průběhu posuzování žádostí výbor, rozhodne Úřad o jejich případném vyřazení ihned po zjištění těchto závad.

j) Na základě výsledků výběrového řízení bude udělena v každé části výběrového řízení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě s využitím přístupových sítí FWA v pásmu 3,5 GHz, s jedním souvislým duplexním kmitočtovým úsekem 7 MHz, který je tvořen dvěma kmitočtovými úseky o šířce 3,5 MHz. Pokud stejný subjekt zvítězí v obou částech výběrového řízení, bude mu udělena telekomunikační licence se dvěma duplexními kmitočtovými úseky, tedy celkem 14 Mhz, a to za podmínky uvedené v bodě 1 písm. g). V případě, že vítězný subjekt výběrového řízení již má v telekomunikační licenci vyhrazen určitý kmitočtový úsek v pásmu 3,5 GHz, bude mu telekomunikační licence rozšířena o nově získaný úsek. Telekomunikační licence zaručí jejímu držiteli výhradní právo na využívání získaných úseků kmitočtového spektra na celém území ČR po dobu 20 let. Stanovená cena za toto výhradní právo je 20 mil. Kč za jeden duplexní úsek o šířce pásma 7 MHz. V případě získání obou úseků zaplatí žadatel dvojnásobek, tedy celkem 40 mil. Kč.

k) Předkladatel žádosti, nepřijaté do výběrového řízení, případně vyřazené z výběrového řízení, nemá nárok na vrácení účastnického poplatku ani na kompenzaci jakýchkoli jiných nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

l) Z vážných důvodů může Úřad výběrové řízení zrušit a neudělit žádnou telekomunikační licenci. Toto rozhodnutí zveřejní na úřední desce Úřadu a na webové stránce Úřadu http://www.ctu.cz/.

m) Úřad nenese žádné finanční ani jiné závazky či náklady v případě zrušení výběrového řízení např. z důvodů, že žádný z účastníků nesplnil stanovené podmínky. Úřad neposkytuje náhradu výdajů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

2. Časový průběh výběrového řízení

a) Zadávací dokumentace výběrového řízení bude k dispozici, pro subjekty splňující podmínky uvedené v bodě 1 písm. h), na Úřadě v odboru 610 dne 2. září 2002 v době od 9.00 do 15.00 hod. a v dalších dnech v době od 8.30 do 10.00 hod. Další stanovené termíny jsou orientační a mohou být upřesněny, včetně časových údajů, v Zadávací dokumentaci a na internetové stránce Úřadu http://www.ctu.cz/.

b) Úřad zorganizuje setkání se všemi zájemci o účast ve výběrovém řízení, kteří převzali Zadávací dokumentaci, s cílem vysvětlit případné dotazy. Předpokládaný termín jednání je 11.9.2002. Dotazy k Zadávací dokumentaci je možné zasílat Úřadu písemně (případně na e-mail adresu klatilj@ctu.cz) - odbor 610 do 6.9.2002.

c) Pro předložení žádostí do výběrového řízení je předběžně stanoven termín dne 26.9.2002, místem předložení je Český telekomunikační úřad, Praha 9, Sokolovská 219. Žádosti do výběrového řízení kromě obecných požadavků, stanovených v § 18 zákona o telekomunikacích, musí obsahovat stanovené údaje, nezbytné pro individuální posouzení každé žádosti. Specifikace údajů, které musí žádost obsahovat, bude konkretizována v Zadávací dokumentaci výběrového řízení. Žádosti se předkládají ve třech vyhotoveních (1 orig. + 2 kopie), v českém jazyce, způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci výběrového řízení.

d) Prezentace žádostí žadateli před výborem se předpokládá na Úřadě dne 3.10.2002.

e) Předběžně stanovený termín vyhodnocení žádostí výborem je 17.10.2002. Následně předá výbor zprávu o posouzení a hodnocení žádostí s veškerou dokumentací Úřadu.

f) Po posouzení a hodnocení žádostí výborem Úřad rozhodne o výběru nejvhodnějších žádostí.

3. Způsob hodnocení žádostí

Žádosti přijaté do výběrového řízení budou posuzovány a hodnoceny výborem v následujících krocích:

a) posouzení žádostí z hlediska jejich platnosti,

b) hodnocení platných žádostí podle stanovených kritérií.

4. Posouzení žádostí z hlediska jejich platnosti

Výbor posoudí předložené žádosti z hlediska splnění základních požadavků na jejich předkladatele (viz zejména bod 1 písm. i) ) a na požadovaný obsah a formu těchto žádostí. Nevyhovující žádosti navrhne Úřadu vyřadit z výběrového řízení. Předložené žádosti budou v rámci této etapy posuzovány výborem z těchto hledisek:

a) splnění požadavků na složení statutárního orgánu žadatele (viz § 14 odst. 2 písm. a) a § 15 zákona o telekomunikacích),

b) splnění požadavků zákona k prokázání finanční způsobilosti k vykonávání telekomunikační činnosti (viz § 14 odst. 2 písm. b) a § 17 zákona o telekomunikacích) a odborné způsobilosti (viz § 14 odst. 2 písm. c) a § 16 zákona o telekomunikacích),

c) dodržení požadovaného členění a obsahu žádosti podle Zadávací dokumentace,

d) doložení požadovaných dokladů a osvědčení k žádosti nezbytných k prokázání výše uvedených požadavků, konkrétní požadavky budou uvedeny v Zadávací dokumentaci,

e) Výbor má právo od příslušného žadatele vyžadovat, kdykoliv v průběhu výběrového řízení, potřebná vysvětlení předložených žádostí.

5. Individuální hodnocení platných žádostí podle stanovených kritérií

Žádosti, které nebyly vyřazeny z výběrového řízení podle předchozích částí jsou platné žádosti, které postupují do další etapy výběrového řízení, v níž budou žádosti posuzovány podle pořadí nejlepšího respektive nejpříznivějšího hodnocení následujících ukazatelů na základě metody nazývané „soutěž krásy“ („beauty contest“):

a) termíny zahájení poskytování veřejné telefonní služby v ČR s využitím sítí FWA, v Praze a ve všech krajských městech a přehled dalšího tempa rozvoje v jednotlivých letech pětiletého rozvoje (datum zahájení činnosti a tempo rozvoje se měří uplynutím doby od udělení telekomunikační licence),

b) ceny veřejné telefonní služby v jednotlivých letech pětiletého období v souladu s podnikatelským plánem,

c) ceny za připojení uživatele k Internetu v jednotlivých letech pětiletého období,

d) úroveň technického řešení veřejné telekomunikační sítě s přístupovými sítěmi FWA v pásmu 3,5 GHz,

e) zkušenosti žadatele s poskytováním telekomunikačních služeb.

Údaje uvedené v žádosti podle písm. a), b) a c) budou promítnuty do telekomunikační licence jako závazné ukazatele. Vyhodnocení pořadí podle kriterií uvedených v bodě 5 provede individuálně každý člen výboru. Celkové bodové ohodnocení každé platné žádosti se provede podle bodu 6.

6. Způsob hodnocení žádostí a stanovení jejich pořadí

a) Zásady hodnocení včetně váhového ohodnocení ukazatelů podle bodu 5 budou podrobněji uvedeny v Zadávací dokumentaci.

b) Každý člen výboru se nejprve seznámí s obsahem všech platných žádostí a ohodnotí tyto žádosti z hlediska plnění jednotlivých ukazatelů uvedených v bodě 5.

c) Posuzování a následné bodové hodnocení všech žádostí se provádí podle jednotlivých ukazatelů. Po ukončení bodování se pro každou žádost a každý ukazatel v této žádosti sečte celkový počet bodů získaný od všech členů výboru.

d) Pořadí žádostí ve výběrovém řízení je dáno počtem dosažených bodů - jako první se umístí žádost s nejvyšším počtem bodů, jako poslední žádost s nejnižším počtem bodů.

7. Zpracování závěrečné zprávy

a) Bodové a slovní hodnocení platných žádostí jednotlivými členy výboru bude podkladem pro zpracování zprávy o posouzení a hodnocení žádostí o udělení telekomunikační licence podle § 22 odst. 1 zákona o telekomunikacích. Uvedená zpráva bude obsahovat přehled žádostí do výběrového řízení a jejich umístění v konečném pořadí a zdůvodnění hodnocení žádostí, jejichž předkladatelům výbor navrhuje udělit telekomunikační licenci.

b) Do zprávy podle písm. a) bude umožněno nahlédnout všem předkladatelům platných žádostí.

c) Na základě zprávy podle písm. a) pak Úřad rozhodne o výběru nejvhodnější žádosti, která nejlépe splňuje podmínky stanovené pro výběrové řízení.

d) Žadateli podle písm. c) vzniká právo na vydání telekomunikační licence na zřizování a provozování sítí FWA uzavřením smlouvy s Úřadem podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku. Smlouva bude obsahovat závazky obou stran včetně povinnosti uhradit stanovenou cenu, termín a způsob úhrady této ceny, případně další podmínky týkající se provozování sítí FWA a poskytování jejich prostřednictvím telekomunikačních služeb, jakož i další nezbytné údaje.

e) V případě, že do výběrového řízení nebude předložen dostatečný počet kvalitních žádostí, Úřad si vyhrazuje právo stanovit další postup k zajištění efektivního využívání volných kmitočtových úseků pásma 3,5 GHz pro rozvoj sítí FWA.

f) Z rozhodnutí podle bodu e) nevyplývají pro Úřad žádné finanční ani jiné závazky.

Praha dne 7. srpna 2002

Ing. David Stádník v.r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

Soubory
Top