VYHLÁŠENÍ výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. d) a p) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na základě § 39 zákona o elektronických komunikacích výběrové řízení na poskytovatele těchto dílčích služeb v rámci univerzální služby (dále jen „dílčí služby“):

A) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích,

B) informační služba o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupná pro koncové uživatele podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích.

Top