Vyhlášení nejnižší nabídkové ceny a platebních podmínek aukce na licence UMTS

Podle odstavce 5.7.2 Podmínek výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí z 2.listopadu 2001 Český telekomunikační úřad vyhlašuje nejnižší nabídkovou cenu a platební podmínky.

V Praze dne 26. listopadu 2001

Toto vyhlášení je zveřejněno v českém a anglickém jazyce, a pokud se tato dvě znění budou jakkoliv lišit, platí české znění.

Podle odstavce 5.7.2 Podmínek výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí z 2.listopadu 2001 Český telekomunikační úřad vyhlašuje nejnižší nabídkovou cenu a platební podmínky.

 1. Nejnižší nabídková cena pro nabídky do aukce na licence UMTS je stanovena na 3 500 000 000 Kč (slovy: tři miliardy pět set milionů korun českých).
 2. Platební podmínky jsou stanoveny následovně:
 3. První splátka ve výši 1 000 000 000 Kč (jedna miliarda korun českých) splatná 14. prosince 2001. Zbytek nabídkové ceny bude splatný v deseti ročních splátkách, které budou navýšeny o úroky. Platby budou provedeny vždy ke 14. prosinci daného roku.

  Úrok

  Úrok, který bude placen s každou splátkou, bude vypočten následovně:

  Úrok = ((úroková sazba PRIBOR + 1,5%) / 100) X (příslušná splátka + všechny ostatní splátky, které dosud nebyly splaceny)

  Úroková sazba PRIBOR bude zjištěna jako sazba PRIBOR pro lhůtu splatnosti 1 rok, která bude platná v den, který byl dnem splatnosti předchozí splátky. Tato sazba bude zjištěna z internetové stránky České národní banky na URL: http://www.cnb.cz. Pokud nebude v daný den příslušná sazba publikována, bude použita nejbližší sazba PRIBOR publikovaná v daný den. Pokud v daný den nebude publikovaná žádná sazba PRIBOR, bude použita sazba, kterou stanoví Česká národní banka.

  Pracovní dny

  Pokud kterýkoliv den, ve který má být provedena splátka, nebude pracovním dnem, kdy jsou otevřeny banky v Praze, bude dnem splatnosti pro zaplacení příslušné splátky a dnem, ke kterému má být zjištěna sazba PRIBOR pro následující splátku, nejbližší následující pracovní den, kdy jsou banky v Praze otevřeny.

 4. Splátky budou placeny na bankovní účet Českého telekomunikačního úřadu vedený u České národní banky, pobočka Praha číslo účtu 19-725001/0710 (předčíslí účtu je nutno oddělit pomlčkou).
 5. Nabídková cena musí být připsána na účet v českých korunách.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Top