VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování v řízení s velkým počtem účastníků

Český telekomunikační úřad jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 48 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vydal oznámení podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu ve správním řízení ve věci čistých nákladů za rok 2008. S ohledem na počet účastníků předmětného správního řízení doručuje oznámení, jehož text je v příloze tohoto sdělení, ve smyslu § 122 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, ve spojení s § 25 odst. 2 správního řádu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 

Patnáctým dnem po vyvěšení této vyhlášky se výše uvedené oznámení považuje za doručené.

Ing. Beáta Smrkovská v. r.
ředitelka odboru ekonomické regulace

Přílohy:

  1. Vyhláška čj. 66 794/2009-611/XXVI. vyř.
  2. Oznámení čj. 66 794/2009-611/XXV. vyř.
  3. Seznam účastníků řízení čj. 66 794/2009-611

čj. ČTÚ-66 794/2009-611/XXVI. vyř.
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top