VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vede jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 48 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, správní řízení čj. 70 399/2008-611 ve věci stanovení výše čistých nákladů na poskytování univerzální služby za rok 2007 s větším počtem účastníků

ČTÚ oznamuje, že dne 1. února 2019 obdržel rozklad proti rozhodnutí čj. 70 399/2007-611/XVIII. vyř., a to od společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Rozklad je součástí spisového materiálu, kde se s ním účastníci řízení mohou seznámit, a bude předán v zákonné lhůtě odvolacímu orgánu. Účastníci řízení se k rozkladu mohou vyjádřit do 14 dnů od zveřejnění této vyhlášky.

Seznam účastníků je uveden v příloze.

Ing. Beáta Smrkovská v. r.
ředitelka odboru ekonomické regulace

Příloha

  1. Vyhláška čj. 70 399/2008-611/XVIII. vyř.
  2. Seznam účastníků řízení čj. 70 399/2008-611

čj. 70 399/2008-611/XVIII. vyř.
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top