VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí

Český telekomunikační úřad jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 48 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že proti rozhodnutí čj. ČTÚ-100 054/2010-611/XXIII. vyř. ze dne 23. 3. 2018 byl předložen rozklad. S ohledem na počet účastníků předmětného správního řízení doručuje Český telekomunikační úřad toto sdělení veřejnou vyhláškou, ve smyslu § 122 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, ve spojení s § 25 odst. 2 správního řádu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Patnáctým dnem po vyvěšení se vyhláška považuje za doručenou.

Ing. Beáta Smrkovská v. r.
ředitelka odboru ekonomické regulace


Přílohy:
1.    Vyhláška čj. ČTÚ-100 054/2010-611/XXIII. vyř.
2.    Seznam účastníků řízení čj. ČTÚ-100 054/2010-611

čj. ČTÚ-100 054/2010-611/XVII. vyř.
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top