VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladů proti rozhodnutí

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) jako věcně příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 32 odst. 3 zákona  č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích  a o změně dalších zákonů, ve znění  pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 235/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby držitelem telekomunikační licence, v souladu s § 143 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně  některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vede správní řízení čj. ČTÚ-94 386/2009-611 ve věci stanovení výše platby na účet univerzální služby za rok 2006 s větším počtem účastníků.

ČTÚ oznamuje, že proti rozhodnutí čj. ČTÚ-94 386/2009-611/XX. vyř. podala rozklad společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Účastníci řízení se k rozkladu mohou vyjádřit do 8. listopadu 2017.

Text rozkladu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. je součástí spisového materiálu vedeného k čj. ČTÚ-94 386/2009-611, do kterého jsou účastníci řízení oprávněni nahlédnout (nejlépe po předchozí domluvě s Ing. Danielem Kühnem, tel. 224 004 769, e-mail KuhnD@ctu.cz). Popřípadě mohou účastníci řízení na výše uvedených kontaktech požádat o poskytnutí elektronické verze rozkladu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Ing. Beáta Smrkovská v. r.
ředitelka odboru ekonomické regulace

Příloha:

čj. ČTÚ-94 386/2009-611/XXI. vyř.
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top