VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladů proti rozhodnutí

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vede jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 48 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, správní řízení čj. 66 794/2009-611 ve věci stanovení výše čistých nákladů na poskytování univerzální služby za rok 2008 s větším počtem účastníků.

ČTÚ oznamuje, že obdržel rozklady proti rozhodnutí čj. 66 794/2009-611/XXII. vyř., a to dne 12. dubna 2017 od společnosti Vodafone Czech Republic a.s. a dne 18. dubna 2017 od společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Rozklady budou se spisovým materiálem předány v zákonné lhůtě odvolacímu orgánu. Účastníci řízení se k rozkladům mohou vyjádřit do 14 dnů od zveřejnění této vyhlášky.

Seznam účastníků je uveden v příloze.

Ing. Beáta Smrkovská, v. r.
ředitelka odboru ekonomické regulace

Příloha:

čj. ČTÚ-66 794/2009-611/XXIV. vyř.
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top