VEŘEJNÁ DISKUSE k návrhům formulářů pro sběr dat v oblasti poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v souladu s nabytím účinnosti zákona č. 221/2012, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, předkládá k veřejné diskusi návrhy formulářů pro sběr dat v oblasti poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb.

Tato novela zákona mění podmínky pro podnikání na trhu poštovních služeb. Zároveň mění i kompetence Úřadu. Významnou změnou je způsob vzniku oprávnění k podnikání v oblasti poštovních služeb. Podnikat v oblasti poštovních služeb mohou za podmínek stanovených zákonem o poštovních službách fyzické nebo právnické osoby, které splňují obecné podmínky pro podnikání podle zákona o poštovních službách. Provozovatel poštovních služeb je povinen učinit oznámení prostřednictvím formuláře v souladu s ustanovením § 18 zákona o poštovních službách.

Úřad od 1. 1. 2013 v souladu s ustanovením § 36a odst. 1 písm. i) zákona o poštovních službách vykonává státní statistickou službu, včetně sběru dat, v oblasti poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb. Provozovatel je povinen dle § 32a odst. 3 zákona o poštovních službách poskytnout informace prostřednictvím programové aplikace na elektronickém formuláři.

Pro tyto účely Úřad vytvořil návrhy dvou formulářů pro elektronický sběr dat, které zveřejňuje na svých internetových stránkách. Pro držitele poštovní licence „Formulář pro sběr údajů od držitele poštovní licence pro monitorování trhu, mezinárodní vykazování a státní statistickou službu“, pro provozovatele poštovních služeb „Formulář pro sběr údajů pro monitorování trhu, mezinárodní vykazování a státní statistickou službu“. Cílem zveřejnění návrhů formulářů je informovat širší odbornou veřejnost i podnikatele v oboru a zároveň od nich získat potřebnou zpětnou vazbu.

Případné připomínky, prosím, zasílejte k rukám Ing. Havla na adresu havelp@ctu.cz nejpozději do 3. 5. 2013.

Top