UPOZORNĚNÍ na další možné omezení kmitočtových pásem pro bezdrátové mikrofony

K 1. 1. 2013 došlo v souladu s platným všeobecným oprávněním č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu k ukončení možnosti provozovat bezdrátové mikrofony v pásmech 789–823 MHz a 832–862 MHz. Toto opatření z důvodu využití některých úseků budoucími širokopásmovými sítěmi je v souladu s usnesením vlády o využití uvolněných úseků rádiového spektra v pásmu 800 MHz pro provozování mobilních sítí (tzv. digitální dividendy) a odpovídá obdobným opatřením v dalších evropských zemích.

K dispozici pro bezdrátové mikrofony zůstávají za podmínek stanovených ve výše uvedeném všeobecném oprávnění zejména kmitočtová pásma 470–789 MHz, 823−;832 MHz a nově též 1785–1800 MHz. Změny v těchto pásmech se v nejbližší době neplánují, ale v roce 2015 bude Světová radiokomunikační konference – WRC rozhodovat o případných změnách v kmitočtovém úseku 694–790 MHz; pokud by tyto změny byly dohodnuty, jejich realizace by zřejmě byla záležitostí až několika dalších let. Pro dlouhodobé plánování se tedy jeví jako vhodnější neuvažovat tento kmitočtový úsek, ale raději úsek 470–694 MHz, v němž se žádné změny ani v dalších letech nepředpokládají.

Český telekomunikační úřad rovněž upozorňuje, že podmínka, že bezdrátové mikrofony nesmí rušit příjem televizního signálu a nemají nárok na ochranu proti rušení televizním signálem, platí i nadále. Uživatelé budou tedy moci pro mikrofony volit pouze takové kmitočty, které nekolidují s kmitočty TV vysílačů v daném místě použití.

čj. ČTÚ-17 574/2013-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top