Ukončení smlouvy

Jak mám postupovat v případě, že chci vypovědět smlouvu?

V případě, že účastník chce smlouvu ukončit, musí postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou a všeobecnými podmínkami daného poskytovatele.

Výpověď je jednostranným právním jednáním a k ukončení závazku není nutný souhlas druhé smluvní strany. Je však důležité, aby účastníci, v případě, že chtějí smluvní vztah ukončit, pečlivě dbali na to, aby formulace výpovědi byla dostatečně srozumitelná a určitá tak, aby z ní bylo zřejmé, že účastník zamýšlí konkrétní smluvní vztah ukončit. Pro výpověď doporučujeme volit písemnou formu a zvolit takový způsob doručení, který bude prokazatelný a který umožňuje doložit, že výpověď byla poskytovateli skutečně doručena (pro případ, že by došlo ke sporu s poskytovatelem o to, zda výpověď obdržel či nikoliv).

O způsobech, jak lze správně smlouvu ukončit, si můžete více přečíst v článku v Monitorovací zprávě č. 11 z roku 2019 a v Monitorovací zprávě č. 5 z roku 2021.

Jak ukončit smlouvu uzavřenou distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory?

Smlouvy mohou být uzavřeny mimo prostory obvyklé k podnikání (mimo provozovny či kamenné prodejny) nebo distančním způsobem. V případě takto uzavřené smlouvy má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Pokud navíc spotřebitel nebyl o tomto svém právu poučen, lhůta pro odstoupení se prodlužuje o rok. Pravidla pro odstoupení od smlouvy sjednané mimo prostory obvyklé k podnikání se shodně využijí také v případě fyzických osob podnikajících.

Pro smlouvy uzavřené distančním způsobem, tedy za pomocí prostředků komunikace na dálku (zpravidla prostřednictvím telefonu či internetu) dále platí, že pokud se uzavírá nebo mění smlouva za použití prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen bezodkladně po uzavření smlouvy nebo její změny poskytnout spotřebiteli (a také mikropodniku, malému podniku a neziskové organizaci) zákonem předepsané informace o jejích náležitostech a shrnutí smlouvy, a to písemně (v elektronické nebo listinné formě). Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy nebo její změny uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků komunikace na dálku začíná běžet dnem následujícím po dni předání těchto informací. Stejně jako v předchozím případě totiž platí pravidlo, že pokud nebyl spotřebitel o tomto svém právu poučen, lhůta pro odstoupení se prodlužuje. Tato pravidla pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem využijí také v případě spotřebitelů a fyzických osob podnikajících.

O uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory jsme více psali v Monitorovací zprávě č. 2 z roku 2023.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli. Lze však doporučit odstoupení činit vždy prokazatelným způsobem, nejlépe volit písemnou formu a takový způsob doručení, který bude prokazatelný a který umožňuje doložit, že odstoupení od smlouvy bylo poskytovateli doručeno. Pro dodržení čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, aby bylo odstoupení předáno poskytovateli osobně nebo zasláno nejpozději poslední den lhůty poštou. Účastníkům, kteří nejsou spotřebiteli nebo fyzickými osobami podnikajícími, právo na odstoupení od takto uzavřených smluv nesvědčí.

Formulář pro odstoupení od smlouvy by měl poskytovatel spotřebiteli předat před uzavřením smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné učinit i jinou formou, např. volně psaným dopisem. Pokud jste formulář pro odstoupení od smlouvy od poskytovatele neobdrželi, můžete využít vzorový formulář, který je dostupný ve formátech .doc a .pdf.

Může poskytovatel požadovat v případě ukončení smlouvy úhradu?

U smluv uzavřených na dobu určitou (smlouvy se závazkem) může být výpověď smlouvy spojena s povinností účastníka zaplatit úhradu.

Úhrada může být v případě smlouvy se spotřebitelem nebo podnikající fyzickou osobou požadována pouze tehdy, pokud smlouva skončí do tří měsíců od jejího uzavřenínesmí být vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo jedna dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Výše úhrady se vždy počítá z částky placené v průběhu trvání smlouvy. Současně jsou jak spotřebitel, tak i podnikající fyzická osoba, povinni uhradit náklady spojené se zařízením, které jim bylo poskytnuto za zvýhodněných podmínek. Tohoto práva mohou v případě přenosových služeb používaných pro poskytování služeb mezi stroji využít pouze účastníci, kteří jsou spotřebiteli, mikropodnik, malý podnik nebo nezisková organizace.

Výše úhrady pro účastníky, kteří nejsou spotřebiteli ani fyzickými osobami podnikajícími, limitována zákonem není a poskytovatel tak v případě výpovědi může požadovat úhradu paušálů v plné výši až do konce sjednané doby trvání smlouvy.

Platnému sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli jsme se blíže věnovali v článku v Monitorovací zprávě č. 10 z roku 2017.

Jak postupovat v případě balíčků služeb?

Balíčky služeb jsou stále oblíbenější a ačkoliv často poskytují spotřebitelům výhody, mohou přinášet také komplikace, např. při změně poskytovatele.

Pokud balíček služeb, příp. balíček služeb a koncového zařízení, nabízený spotřebiteli obsahuje službu přístupu k internetu nebo veřejně dostupnou interpersonální komunikační službu založenou na číslech, použijí se pro něj, pokud je to technicky proveditelné, pravidla pro přenositelnost čísel a služeb internetu, dále pravidla pro zánik závazku a pravidla pro transparentnost a zveřejňování informací. Stejně tak se v tomto případě uplatní povinnost poskytovatele před uzavřením smlouvy poskytnout spotřebiteli shrnutí smlouvy. Toto pravidlo se použije rovněž v případě, že je účastníkem mikropodnik, malý podnik nebo nezisková organizace, pokud se tohoto práva nevzdal.

Zákon stanoví, že pokud má spotřebitel právo ukončit závazek ze smlouvy ke kterékoli složce balíčku před koncem sjednaného období z důvodu vadného plnění nebo jiného porušení smlouvy, má právo ukončit závazek ze smlouvy ke všem složkám balíčku.

Současně platí, že uzavření smlouvy týkající se doplňkových služeb nebo koncového zařízení, které poskytuje nebo distribuuje tentýž poskytovatel, neprodlužuje původní dobu trvání smlouvy, k níž se služby nebo koncové zařízení přidávají, pokud s tím spotřebitel při uzavírání smlouvy o doplňkových službách nebo koncovém zařízení výslovně nevyjádřil svůj souhlas. Toto pravidlo se použije rovněž v případě, že je účastníkem mikropodnik, malý podnik nebo nezisková organizace, pokud se tohoto práva nevzdal.

Zaniká smlouva v důsledku úmrtí účastníka?

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací v důsledku úmrtí účastníka zaniká, a to ke dni úmrtí účastníka. Tuto skutečnost je však nutné poskytovateli nejenom oznámit, ale také doložit (zpravidla úředním dokumentem prokazujícím úmrtí).

Problematika byla více rozvedena v článcích v Monitorovací zprávě č. 2 z roku 2018 a v Monitorovací zprávě č. 1 z roku 2022.

Top