TISKOVÁ ZPRÁVA</br>13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

Hlavním tématem dubnové monitorovací zprávy ČTÚ je vydání 13. zprávy Evropské Komise o implementaci regulačního rámce. Zpráva hodnotí vývoj na trhu elektronických komunikací, regulaci a její dopady na trh za rok 2007.

Sektor elektronických komunikací zůstává v EU stále největším segmentem trhu ICT, který představuje klíčový segment evropského hospodářství zejména díky svému vlivu na růst produktivity práce, k němuž přispívá přibližně 12 %. Tržby za hlasové služby v pevných sítích klesají, zatímco v případě služeb v mobilních sítích stále rostou. V případě služeb širokopásmového přístupu v pevném místě je růst tržeb velmi výrazný.

Rok 2007 byl pro koncové uživatele ve znamení klesání cen především za hlasové služby v mobilních sítích, současně se zvýšila dostupnost nabídek u služeb širokopásmových přístupů v mobilních sítích a těchto služeb v pevných sítích, realizovaných zejména prostřednictvím optických vláken. Formou nařízení EK byly upraveny vysoké ceny za hlasové roamingové služby, díky kterému dosahují spotřebitelé úspor ve výši až 60 %.

Komise ve zprávě hodnotí pokles cen služeb elektronických komunikací jako největší přínos liberalizace a konkurence. S využitím uživatelských košů služeb podle metodiky OECD činil v roce 2007 pokles výdajů za vybrané služby v průměru 14 %. Současně byl zaznamenán nárůst investic, které jsou zásadní podmínkou pro další rozvoj sektoru. V roce 2007 přesáhly celkové investice do odvětví v oblasti kapitálových výdajů částku 50 miliard EUR, což je páté po sobě jdoucí meziroční zvýšení investic.

Výnosy na trhu mobilních sítí a služeb zaznamenaly nárůst o 3,8 %. SMS jsou stále významným zdrojem příjmů a podílí se zhruba 14 % na celkových výnosech. Průměrná sazba za ukončení volání v mobilních sítích poklesla ve srovnání s rokem 2006 o 12 % a poprvé klesla pod hodnotu deseti centů, a to na 9,67 centu. Přesto je tato průměrná sazba za ukončení volání v mobilních sítích 8,6krát vyšší než sazba za ukončení volání v pevných sítích. V 19 členských státech překročila penetrace na trhu mobilních sítí a služeb hodnotu 100 %, průměrná hodnota v EU dosahuje 111,8 %, v ČR pak 120 %.

Počet operátorů na mobilním trhu zůstává v podstatě stejný. V roce 2007 došlo k prudkému nárůstu počtu účastníků služeb 3G na 20 %, což představuje více než 88 miliónů účastníků. Komerčně nabízí v současné době ve státech EU služby 3G celkem 86 operátorů. V ČR spustili 3G služby dva operátoři, třetí by měl služby 3G začít nabízet v roce 2008. Pokrytí 3G je zatím omezené. Nově vstoupil na trh další operátor, který nabízí služby založené na CDMA technologii. S rozvojem 3G sítí narůstá z hlediska výnosů význam datových služeb.

Na trhu pevných sítí a služeb v ČR došlo ke konsolidaci, přičemž se snížil počet významných konkurentů incumbenta na čtyři. V reakci na nabídku balíčku O2 DUO mobil incumbenta začali i ostatní mobilní operátoři spolupracovat s operátory fixními.

I v roce 2007 pokračoval růst hlasových služeb poskytovaných prostřednictvím IP protokolu (VoIP), tím narostl i vliv těchto služeb na vývoj klasické telefonie. S rozvojem hlasových služeb VoIP nastupuje i nárůst nabídky balíčků služeb (např. s širokopásmovým internetem nebo televizí). Průzkum EU ukázal, že 29 % domácností si zakoupilo alespoň jeden balíček služeb.

Trh se vyznačoval v roce 2007 nárůstem počtu širokopásmových přístupů, který dosáhl hodnoty přes 99 milionů proti 80 milionům v roce 2006. S počtem širokopásmových přístupů vzrostla i penetrace v průměru EU z 16,3 % v lednu 2007 na 20,0 % v lednu 2008,. Současně se zvýšil rozdíl mezi státy s nejvyšší a nejnižší penetrací na 28,0 procentního bodu. Severské země dosahují nejvyšší penetrace na světě. ČR je i přes nárůst penetrace na 14,56 % pod průměrem EU.

Nejrozšířenějším způsobem poskytování širokopásmového přístupu jsou xDSL přístupy, které reprezentují zhruba 80 % všech širokopásmových přístupů. Přesto dochází k zpomalení jejich růstu z 34,5 % v roce 2006 na 22,4 % v roce 2007. Ostatní způsoby širokopásmového přístupu, především v systémech kabelové televize (CATV), prostřednictvím optických vláken (FTTH), bezdrátové přístupy a přístupy v mobilních sítích, vytváří potenciál k posílení hospodářské soutěže v rámci platformy. Růst v oblasti CATV dosáhl 21,7 %, také tržní podíl technologie FTTH se zvýšil. Bezdrátové přístupy představují významný způsob připojení v ČR, Irsku a Slovensku.

Bližší informace, grafy a podrobné srovnání se situací v ČR je k dispozici ve vlastní monitorovací zprávě zveřejněné na www.ctu.cz.

PhDr. Petra Zindulková v.r.      
samostatné oddělení vztahů s veřejností
Český telekomunikační úřad     

Praha 7. května 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2008

Soubory ke stažení
Top