TISKOVÁ ZPRÁVA: Zveřejněny pokyny k mezinárodní komunikaci v rámci EU

BEREC dnes zveřejnil své Pokyny k mezinárodní komunikaci v rámci EU. Jedná se o první pokyny BEREC (guidelines) vydané na základě revize regulačního rámce pro elektronické komunikace.

BEREC tak splnil svou povinnost dle článku 50 nařízení (EU) 2018/1971 (Nařízení o BEREC) resp. nového článku 5a nařízení (EU) 2015/2120, který zavádí od 15. května 2019 regulaci cen za služby mezinárodního volání a odesílání SMS v rámci EU. Maloobchodní ceny účtované za tyto služby nebudou moci překročit cenu 0,19 EUR za minutu volání a 0,06 EUR za SMS.

Pokyny se konkrétně týkají parametrů, které budou vnitrostátní regulační orgány zohledňovat při hodnocení, zda je pro určitého poskytovatele dotčených služeb přípustná výjimka z ustanovení čl. 5a, tj. z nastavených cenových stropů.

Dosah nařízení

Regulace se dotýká pouze služeb mezinárodní komunikace (volání a SMS) využívaných na území členských států EU. V Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu bude nařízení účinné až od okamžiku vtělení tohoto právního předpisu do dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Intervaly pro účtování ceny

Nařízení nijak neomezuje operátory v možnosti účtovat cenu za sekundu volání. Jelikož jsou ale maximální ceny stanoveny za minutu volání, je zde předpoklad, že zúčtovací interval nesmí překročit 60 vteřin.

Alternativní tarify

Operátoři mají dle nařízení možnost nabízet alternativní tarify, které budou zahrnovat komunikaci do zemí mimo EHP, tj. do třetích zemí a zároveň do zemí EU, kde budou ceny za mezinárodní komunikaci v rámci EU vyšší než regulované ceny. Spotřebitelé ale musí mít možnost zvolit si regulovaný tarif.

Udržitelnost a výjimky

Pokud se operátor chce odchýlit od pravidel stanovených v nařízení, vnitrostátní regulační úřady budou posuzovat jeho žádost. BEREC ve svých pokyny uvádí, že takové posouzení by mělo probíhat ve dvou krocích:

  1. regulační úřad by měl provést srovnávací analýzu a
  2. pak posoudit dopad na udržitelnost modelu pro stanovení vnitrostátních cen.

Tyto kroky by měly následovat za sebou a měly by být provedeny oba.

Monitoring

Aby byly k dispozici porovnatelné údaje k jednotlivým indikátorům pro monitoring trhu a pro vytvoření srovnávacího přehledu ze strany BEREC, BEREC v rámci svých pokynů vytvořil také vzor formuláře pro sběr dat od operátorů pevných a mobilních sítí. BEREC pak bude každoročně k mezinárodní komunikaci v rámci EU uveřejňovat srovnávací přehled.

video vysvětlující novou regulaci (v angličtině)

13. března 2019 ve 14 hod. proběhne v Bruselu tisková konference, kterou bude také možné sledovat živě na webových stránkách BEREC. Dotazy je možné také zasílat prostřednictvím Twitteru #BERECpublic nebo e-mailem na press@berec.europa.eu.

Top