TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 35. týdnu 2014

Praha, 29. srpna 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu schválila návrh změny všeobecného oprávnění, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací. Změna by měla přispět k lepší ochraně spotřebitelů.

Nová právní úprava všeobecného oprávnění umožní snadnější přístup k tzv. identifikátorům nezbytným pro uskutečnění změny poskytovatele služby elektronických komunikací. Podle poznatků ČTÚ docházelo v praxi k prodlení při předávání identifikátoru mezi operátory především proto, že někteří z nich neumožňují jeho předání jiným způsobem než poštou.

Členové Rady ČTÚ na svém jednání dále projednali vypořádání připomínek z veřejné konzultace návrhu analýzy relevantního trhu č. 6 (velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity). Návrh analýzy nyní ČTÚ postoupí k vyjádření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Rada ČTÚ rovněž vyslovila souhlas s vypořádáním připomínek z konzultace k rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou a rozhodnutí o uložení povinností na relevantním trhu č. 1 (Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě) společnosti O2 Czech Republic a.s. Návrh rozhodnutí ČTÚ taktéž postoupí k vyjádření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Rada dále vydala rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou a schválila k notifikaci Evropskou komisí navazující rozhodnutí o uložení povinností a o ceně společnosti Maxprogres Telco, s.r.o, ukládaná na relevantním trhu č. 3 (Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě).

Členové Rady vzali na vědomí informaci o správních řízeních ve věci financování univerzální služby dle zákona o elektronických komunikacích, dále informaci o stavu realizace projektů financovaných z prostředků EU a sdělení o aktivitách ČTÚ vůči OECD.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 29. srpna 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2014

Soubory ke stažení
tz5529082014.pdf(244.49 KB)
Top