TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 26. týdnu 2017

Praha, 30. června 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu schválila dodatek ke Statutu ČTÚ, zohledňující nové kompetence získané na základě zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Předseda Rady bude mít pravomoc rozhodovat spory mezi povinnými a oprávněnými osobami o uzavření smlouvy o přístupu k fyzické infrastruktuře, o průzkumu na místě a o koordinaci stavebních prací. Zákon má přispět k usnadnění výstavby nových sítí.

Rada ČTÚ se rovněž seznámila s výsledky analýzy smluvních podmínek poskytovatelů přístupu k internetu a jejich souladu s Nařízením (EU) 2015/2120. Členové Rady ČTÚ zdůraznili, že v souladu s tímto přímo aplikovatelným nařízením má zákazník právo volně si zvolit ke službě přístupu k internetu jakékoliv koncové zařízení splňující příslušné technické parametry, deklarované poskytovatelem přístupu k internetu. Nařízení rovněž upravuje informační povinnost operátorů směrem ke svým zákazníkům především o rychlostech služby (a rozlišuje mezi rychlostí minimální, běžně dostupnou, inzerovanou a maximální), včetně vymezení přípustných odchylek od deklarovaných hodnot, a dále zakazuje rozdílné zacházení s datovým provozem. Rada ČTÚ si vyžádala další informaci o dodržování a vymáhání povinností vyplývajících z nařízení o síťové neutralitě.

Dále Rada souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na držitele poštovní licence pro léta 2018 až 2022 a projednala souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených současnému držiteli poštovní licence za loňský rok. Oba dokumenty budou publikovány v rámci poštovního věstníku.

Členové Rady se také seznámili se stavem příprav podkladů na Světovou radiokomunikační konferenci WRC-19, se stavem realizace projektů ČTÚ a s vyhodnocením rozvoje elektronického systému sběru dat, v rámci kterého úřad sbírá a zpracovává údaje stanovené zákonem od podnikatelů v elektronických komunikacích a poštovních službách.  

Detaily o aktivitách regulátora přinese pravidelná monitorovací zpráva.

Soubory ke stažení
Top