TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 23. týdnu 2014

Praha, 6. června 2014 – Český telekomunikační úřad v průběhu května analyzoval smluvní podmínky 72 virtuálních operátorů. Navázal tak na dříve provedenou analýzu smluv u všech tří mobilních operátorů a čtyř desítek dalších poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. S výsledkem kontrolních zjištění se na svém zasedání ve 23. týdnu seznámila Rada ČTÚ, doplněná o nově jmenovaného člena Ing. Josefa Bednáře.

ČTÚ v první fázi prověřoval, zda:

  • jsou virtuální operátoři oznámeni v souladu se zákonem jako podnikatelé v elektronických komunikacích;
  • zveřejňují na internetu návrh smlouvy;
  • lze z nabídky služeb a návrhu smlouvy dostupným a srozumitelným způsobem zjistit, kdo je ve vztahu ke spotřebiteli poskytovatelem služby a má tedy například povinnost vyřizovat reklamace, zajistit přenositelnost čísel, atd.;
  • prověřované smluvní podmínky neobsahují ustanovení, která by byla zjevně v rozporu se zákonem o elektronických komunikacích, o ochraně spotřebitele nebo jinými právními předpisy.

Z analyzovaných virtuálů šest nemělo zveřejněn návrh smlouvy na webu vůbec, dalších 29 s vadami. Úřad zjistil, že virtuálové zpravidla mají zveřejněny všeobecné obchodní podmínky a ceník, ne už však vlastní formulář smlouvy, na který obchodní podmínky odkazují.

Analýza odhalila nedostatky i ve způsobu zapracování legislativních změn do smluvních ujednání, ať už jde o zákonnou limitaci výše smluvních pokut při předčasné výpovědi smlouvy uzavřené na dobu určitou, nebo vymezení podmínek reklamace. Úřad tyto poskytovatele vyzve k podání vysvětlení a bude požadovat odstranění zjištěných závad. O dalším postupu bude ČTÚ informovat i veřejnost.

Rada ČTÚ dále rozhodla k zajištění univerzální služby uložit společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., povinnost umožnit osobám se zvláštními potřebami výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu.

Rada ČTÚ také souhlasila se zahájením správního řízení ve věci určení podniku s významnou tržní silou na trhu č. 1 (Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě), a to společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Souhlasila rovněž se zahájením veřejné konzultace k návrhům rozhodnutí uložit společnosti MAXPROGRES telco, s.r.o., povinnosti nápravných opatření na trhu č. 3 (Ukončení volání /terminace/ v pevním místě), včetně povinnosti související s regulací cen.

Detailní informace o činnosti regulátora naleznou zájemci v červnové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 6. června 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2014

Soubory ke stažení
tz3706062014.pdf(154.95 KB)
Top