TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 8. týdnu 2016

Praha, 26. února 2016 – Rada Českého telekomunikačního úřadu byla informována o předběžné analýze situace na velkoobchodním trhu koncových segmentů pronajatých okruhů k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity pro připojení mobilních základnových stanic (trh mobilního páteřního propojení, tzv. backhaulu).

ČTÚ při posouzení situace na trhu mobilního backhaulu vycházel ze studie ČVUT, která odhadovala nárůst objemu přenášených dat v mobilní síti s výhledem na šest let a hodnotila parametry jednotlivých technologií používaných pro poskytování služeb koncovým účastníkům, i parametry jednotlivých technologických řešení mobilního backhaulu.

Dnes nejvyužívanějším způsobem zajištění mobilního backhaulu jsou radioreléové spoje, které si jednotliví mobilní síťoví operátoři dle dostupných údajů v drtivé většině sami zajišťují. Protože má ČTÚ za to, že tento typ technického řešení mobilního backhaulu bude i výhledově v příštích šesti letech schopný uspokojovat na celém území ČR rostoucí datový provoz v mobilních sítích, nemusí být nutně nahrazován optickým vedením. Na trhu přitom působí poskytovatelé služeb vhodných pro zajištění mobilního backhaulu jak za pomoci rádiových spojů, tak prostřednictvím optických vláken.

ČTÚ se proto blíže nevěnoval úrovni konkurenčního prostředí specificky ve vztahu ke službám optického vedení a možným geografickým rozdílům při poskytování těchto služeb. Na velkoobchodním trhu zatím neshledal rizika, která by vedla k narušení hospodářské soutěže a která by opodstatňovala zařazení předmětného trhu do seznamu relevantních trhů v oboru elektronických komunikací.

I tento trh však bude ČTÚ nadále sledovat a v případě, že změna situace odůvodní potřebu regulačního zásahu, přistoupí úřad k jeho zařazení mezi relevantní trhy.

Další informace o aktivitách regulátora přinese únorová měsíční monitorovací zpráva.

Soubory ke stažení
Top