TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 46. týdnu 2016

Praha, 16. listopadu 2016 – Rada ČTÚ po vypořádání připomínek z veřejné konzultace vydala opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/11.2016-11 pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz. Dokument reaguje na vládou přijaté usnesení k návrhu rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu a s tím související Koncepci rozvoje digitálního vysílání.

Úprava plánu využití spektra umožňuje využití národních skupinových přidělení provozovatelem sítě Českého rozhlasu, určených pro šíření digitálního zemského vysílání. Lhůta pro využívání skupinových přidělení je omezena do konce roku 2021 a využití kmitočtů je podmíněno úspěšnou mezinárodní koordinací.

Rada dále schválila návrh národní kmitočtové tabulky, která bude zaslána ministerstvu průmyslu a obchodu k vydání formou vyhlášky, a dále projednala návrh věcného vymezení relevantního trhu č. 4 (velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě) pro účely připravovaného workshopu.

Projednáno a odsouhlaseno bylo rovněž vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby. Vítězi výběrového řízení pak bude uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby mohly využívat veřejně dostupnou telefonní službu a také měly přístup a možnost využití dílčích služeb.

Rada vyslechla prezentaci České pošty ke službě Pošta Partner a odsouhlasila vydání říjnové měsíční monitorovací zprávy.

Soubory ke stažení
Top