TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 18. týdnu 2017

Praha, 5. května 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrh vyhlášky č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o peněžité plnění. Vyhlášku je třeba upravit jednak s ohledem na zvýšení maximální přípustné velikosti datové zprávy odeslané přes systém datových schránek (z 10 MB na 20 MB) a dále pak v souvislosti s transpozicí nařízení eIDAS do českého právního řádu. Návrh vyhlášky bude nyní zaslán Legislativní radě vlády.

Rada se také seznámila s připravovanými změnami právních předpisů, které se mohou dotýkat působnosti ČTÚ. Informována dále byla o zahájení přezkumu dílčí služby, poskytované v rámci univerzální služby a spočívající v přístupu zdravotně postižených osob k vybraným službám prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení. Podle výsledků tohoto přezkumu bude rozhodnuto, zda ČTÚ přistoupí k novému uložení povinnosti poskytovat tuto dílčí službu, nebo povinnost neuloží a tuto dílčí službu bude nadále monitorovat a pravidelně vyhodnocovat. Tímto monitorováním úřad zjišťuje, jestli jsou služby poskytovány v dostatečné kvalitě a za dostupnou cenu všem uživatelům.

Členové Rady byli rovněž informováni o přehledu stížností účastníků na služby elektronických komunikací a poštovní služby přijatých za I. čtvrtletí letošního roku. ČTÚ v tomto období obdržel 1845 stížností a dotazů. Nejčastěji si lidé stěžovali na vyúčtování a problematiku přenášení čísel.

Detailnější rozbor stížností nabídne následující monitorovací zpráva.

Soubory ke stažení
Top