TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 11. týdnu 2014

Praha, 14. března 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu v tomto týdnu odsouhlasila zaslání analýzy relevantního trhu č. 6 (velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity) k notifikaci Evropské komisi. Dále Rada na svém zasedání projednala návrh opatření obecné povahy – všeobecného oprávnění č. VO-R/10/XX.2014-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu a souhlasila s předložením materiálu do veřejné konzultace.

Rada ČTÚ rovněž projednala Měsíční monitorovací zprávu č. 2/2014 a záměr zahájit správní řízení ve věci uložení povinnosti v rámci univerzální služby spočívající v umožnění osobám se zvláštními sociálními potřebami výběr cen nebo cenových plánů tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu.

Rada ČTÚ dále rozhodla o uložení povinností na trhu č. 2 (Původ volání /originace/ ve veřejné telefonní síti v pevném místě), a to společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., jakožto podniku s významnou tržní silou, a schválila návrh závěrečného účtu za rok 2013.

Detailní informace o aktivitě regulátora budou obsaženy v březnové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. března 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2014

Soubory ke stažení
tz1614032014.pdf(135.88 KB)
Top