TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 1. týdnu 2018

Praha, 5. ledna 2018 – Rada Českého telekomunikačního úřadu se na svém prvním letošním zasedání seznámila s vypořádáním připomínek vzešlých z veřejné konzultace k návrhům rozhodnutí o uložení povinností na relevantních trzích č. 3a, 3b a 4. V případě trhu č. 3a (Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě) jde o návrhy rozhodnutí o ceně a v případě všech zmíněných trhů rovněž o návrhy na uložení dalších povinností podle zákona o elektronických komunikacích, mj. v oblasti průhlednosti, nediskriminace nebo oddělené evidence nákladů a výnosů.

Připomínky uplatnily společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., a České radiokomunikace a.s. Po jejich vypořádání nyní budou návrhy rozhodnutí zaslány k připomínkám Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Rada dále projednala stížnost České pošty, s.p., že v rámci výběrového řízení na držitele poštovní licence nemohla Radě ČTÚ prezentovat své argumenty k jednotlivým závěrům výběrové komise při ústním jednání. Rada jako správní orgán příslušný v daném řízení rozhodnout neshledala stížnost důvodnou.

Detailnější informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v pravidelné monitorovací zprávě.

Soubory ke stažení
Top