TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhodnocení průběhu přechodu analogového na digitální televizní vysílání k 15. září 2010

Český telekomunikační úřad (ČTÚ), v souladu s nařízením vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (TPP), již popáté vyhodnotil průběh přechodu v jednotlivých územních oblastech. Zpráva obsahuje aktuální informace o stavu digitalizace a to s ohledem na harmonogram TPP a v něm uvedené termíny zahájení digitálního vysílání a ukončení vysílání analogového v některých územních oblastech k termínu 30. září 2010. Dokument obsahuje informace o stavu realizace všech vysílacích sítí pro šíření DVB-T vysílání a zahrnuje i porovnání s výchozím stavem pokrytí České republiky, resp. jednotlivých územních oblastí, analogovým a digitálním zemským televizním vysíláním.

Protože na základě požadavku veřejnoprávního provozovatele televizního vysílání došlo ve spolupráci s příslušným operátorem vysílací sítě k urychlení zahájení digitálního vysílání v územní oblasti Zlín, byla ke konci září 2010 zcela dobudována síť vysílačů velkého výkonu ve vysílací síti 1 a pokrytí obyvatel České republiky signály programů veřejnoprávních provozovatelů dosáhlo podle provedeného výpočtu 99,9 %. V dalším období bude pokračovat dostavba vysílačů malého výkonu pro zajištění pokrytí v lokalitách, kde zejména z důvodu členitosti terénu není pro větší počet obyvatel dostupný příjem z vysílačů velkého výkonu.

Ke 30. září 2010 lze tedy konstatovat, že přechod na digitální televizní vysílání probíhá v souladu s harmonogramem stanoveným v TPP. Pokrytí obyvatel České republiky digitálním televizním vysíláním šířeným jednotlivými vysílacími sítěmi u sítě 1 dosáhlo na základě provedeného výpočtu hodnoty téměř 100 %, u vysílací sítě 2 dosáhlo více jak 89 % a u vysílací sítě 3 hodnoty přes 84 %. Vysílací síť 4 zajišťuje stále pokrytí pouze pro 22 % obyvatel České republiky (Praha, Brno, Ostrava). Přechod analogového vysílání původních celoplošných programů na vysílání digitální však zajišťují pouze vysílací sítě 1 a 2, zatímco vysílací sítě 3 a 4 jsou určeny pro šíření programů nových.

V případě analogového vysílání se vypočtené pokrytí obyvatel České republiky snížilo u programu ČT1 na 65 % z původních 99,6 %, u programu ČT2 kleslo na 21,9 % z původních 90,8 %, u programu Nova kleslo na 77,3 % z původních 97,7 % a u programu Prima na 32,4 % z původních 73 %.

Z dosavadního průběhu realizace přechodu, zkušeností a poznatků získaných od jednotlivých provozovatelů vysílání, operátorů vysílacích sítí i ohlasů veřejnosti vyplývá, že by i v dalším období neměl být problém splnit cíle procesu přechodu na celém území České republiky v termínech stanovených v TPP, ale mohlo by dojít k urychlení celého procesu tak, že by přechod byl dokončen bez stanovených výjimek.

Rozvoj vysílacích sítí 1 a 2 tak postupně naplňuje hlavní účel TPP, kterým je převedení stávajícího zemského celoplošného analogového televizního vysílání na vysílání digitální bez negativních dopadů na možnost příjmu televizního vysílání veřejností - v současné době má již téměř 90 % obyvatel možnost přijímat digitálně stávající celoplošné programy veřejnoprávní TV (ČT1 a ČT2) i tradičních komerčních TV (NOVA, Prima).

Zpráva také zahrnuje, v souvislosti se zahájením postupného ukončování zemského analogového televizního vysílání v jednotlivých územních oblastech, i údaje o měření pokrytí obyvatel České republiky televizním signálem, zajišťovaném ČTÚ. Měření jsou zaměřena především na lokality, kde je pokrytí analogovým signálem zajišťováno televizními převaděči a kde jsou výpočtem indikovány nedostatky v pokrytí digitálním vysílání, a to především v územních oblastech, kde má dojít k vypnutí analogových vysílačů velkého výkonu.

V návaznosti na monitorování procesu digitalizace byl v průběhu května a června realizován již pátý rozsáhlý reprezentativní celostátní výzkum dospělé populace ČR starší 15 let k tématice přechodu na digitální televizní vysílání. Garantem zadání a vyhodnocení uvedeného výzkumu, který je pravidelně v průběhu přechodu opakován, je ČTÚ. Výsledky výzkumu jsou přílohou Zprávy o průběhu přechodu (viz příloha Zprávy).

Celý text zprávy naleznete na stránkách ČTÚ věnovaných digitalizaci http://dtv.ctu.cz/

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 15. září 2010

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02,
225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ X/2010

Soubory ke stažení
tz3004102010.pdf(89.27 KB)
Top