TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhodnocení průběhu přechodu analogového na digitální televizní vysílání k 15. březnu 2011

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“), v souladu s nařízením vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „TPP“), již pošesté vyhodnotil průběh přechodu v jednotlivých územních oblastech. Zpráva obsahuje aktuální informace o stavu digitalizace k termínu 15. března 2011, informace o stavu rozvoje všech vysílacích sítí pro šíření DVB-T vysílání a zahrnuje i porovnání s výchozím stavem pokrytí České republiky, resp. jednotlivých územních oblastí, analogovým a digitálním zemským televizním vysíláním.

K 15. březnu 2011 lze konstatovat, že přechod probíhá v souladu s harmonogramem stanoveným v TPP. Vysílací síť 1 (především páteřní síť vysílačů velkého výkonu) je dobudována a v současné době se v této síti řeší problematika zajištění dostatečného pokrytí digitálním signálem v lokalitách, kde kvalitní příjem z vysílačů velkého výkonu není možný. V souvislosti s realizací digitálních opakovačů v jednotlivých lokalitách však v některých případech vyvstala řada nepředvídatelných technických problémů. Po spuštění opakovačů do reálného provozu se prokázalo, že díky místně specifickým geografickým podmínkám a jimi ovlivněnému šíření signálu, není možné v některých lokalitách pro zajištění dostatečného příjmu využít tzv. jednofrekvenční vysílací sítě (tzn. využít pro dokrytí místního vysílání shodného rádiového kanálu s vysílačem velkého výkonu, který v dané oblasti základní pokrytí zajišťuje). Na základě provedených měření kvality vysílání v daných podmínkách je tak nezbytné pro takové lokality vyhledat a použít jiný rádiový kanál. V případech, kde si již diváci zajistili úpravu přijímacích systémů (především se to týká společných anténních rozvodů), je pak bohužel nezbytné investovat další finanční prostředky na nové úpravy. Protože se však jedná o předem nepředvídatelné problémy, je třeba počítat s možností, že v určitých případech mohou být pro zajištění dostatečného příjmu využity i rádiové kanály rozdílné od kanálů místně příslušných vysílačů velkého výkonu. ČTÚ ve spolupráci s operátory vysílacích sítí přijal potřebná opatření a postupy, které by měly vést ke zvýšení informovanosti veřejnosti a tím i k minimalizaci negativního dopadu případných změn vysílacích kanálů na diváky.

Pokrytí obyvatel České republiky digitálním televizním vysíláním šířeným jednotlivými vysílacími sítěmi vypočtené postupy podle vyhlášky u sítě 1 dosáhlo téměř 100 %, u vysílací sítě 2 dosáhlo více jak 89 % a u vysílací sítě 3 hodnoty přes 85 %. Vysílací síť 4 zajišťuje stále pokrytí pouze pro 25 % obyvatel České republiky (Praha, Plzeň, Brno, Ostrava). Přechod analogového vysílání původních celoplošných programů na vysílání digitální však zajišťují pouze vysílací sítě 1 a 2, zatímco vysílací sítě 3 a 4 jsou využity pro šíření programů nových.

V případě analogového vysílání se vypočtené pokrytí obyvatel České republiky snížilo u programu ČT1 na 62,9 % z původních 99,6 %, u programu ČT2 kleslo na 0,3 % z původních 90,8 %, u programu Nova kleslo na 75,7 % z původních 97,7 % a u programu Prima na 32,1 % z původních 73 %.

Rozvoj vysílacích sítí 1 a 2 tak postupně naplňuje hlavní účel TPP, kterým je převedení stávajícího zemského celoplošného analogového televizního vysílání na vysílání digitální bez negativních dopadů na možnost příjmu televizního vysílání veřejností.

Z dosavadního průběhu realizace přechodu, zkušeností a poznatků získaných od jednotlivých provozovatelů vysílání, operátorů vysílacích sítí i ohlasů veřejnosti vyplývá, že by i v dalším období neměl být problém splnit cíle procesu přechodu na celém území České republiky v termínech stanovených v TPP, ale mohlo by dojít k urychlení celého procesu tak, že by digitální vysílání v územních oblastech Jeseník a Zlín bylo zahájeno dříve než v termínech stanovených v TPP i v rámci vysílacích sítí 2 a 3. Rychlejší postup (především v termínech zahájení digitálního vysílání) by uvítali diváci na Moravě, kde zbývá zahájit digitální vysílání na konečných kmitočtech ve vysílacích sítích 2 a 3 v územních oblastech Ostrava, Jeseník a Zlín.

Zpráva zahrnuje i aktuální stav vypínání analogových vysílačů malého výkonu (tzv. televizních převáděčů) v České republice. V příloze č. 1 je pro jednotlivé územní oblasti uveden podrobný přehled za období od září 2008 do února 2011. Na grafech jsou též uvedeny informace o navazujícím odnětí příslušných individuálních oprávnění.

V návaznosti na monitorování procesu digitalizace byl v průběhu podzimních měsíců realizován již pátý rozsáhlý reprezentativní celostátní výzkum dospělé populace ČR starší 15 let k tématice přechodu na digitální televizní vysílání. Garantem zadání a vyhodnocení uvedeného výzkumu, který je pravidelně v průběhu přechodu opakován, je ČTÚ. Výsledky výzkumu jsou přílohou č. 2 Zprávy o průběhu přechodu.

Celý text zprávy naleznete na stránkách ČTÚ věnovaných digitalizaci: http://dtv.ctu.cz/

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 31. března 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2011

Soubory ke stažení
tz1131032011.pdf(90.24 KB)
Top