TISKOVÁ ZPRÁVA Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Evropská komise zpracovala návrh Doporučení o regulovaném přístupu k NGA a tento dokument zveřejnila k veřejné konzultaci (veřejná konzultace zde). Český telekomunikační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravily společné stanovisko za Českou republiku a zaslaly ho Evropské komisi.

NGA sítě jsou v předmětném Doporučení definovány jako pevné přístupové sítě, sestávající plně nebo částečně z optických prvků, které jsou schopné přenášet služby širokopásmového přístupu s lepší charakteristikou (např. vyšší propustnost) v porovnání se službami poskytovanými přes již existující kovové sítě. Ve většině případů jsou NGA výsledkem upgradu již existující měděné nebo koaxiální přístupové sítě. V současné době jsou sítě NGA v ČR teprve ve fázi výstavby.

Česká republika podporuje cíle návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA, a to podporovat hospodářskou soutěž na trhu elektronických komunikací a zajistit předvídatelné regulační prostředí tak, aby byly podporovány investice do budování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup jako hybné síly pro rozvoj evropské ekonomiky.

I přes výše uvedené považuje Česká republika celý text za příliš normativní, nepružný a nařizující. Evropská komise v předmětném doporučení vychází z procedury analýz relevantních trhů, nicméně některá ustanovení zcela nerespektují obecně platné principy stávajícího regulačního rámce, zejména pro provádění analýz a pro ukládání nápravných opatření na základě jejich výsledků.

Návrh doporučení v navrženém znění omezuje kompetence národních regulátorů a možnost respektování specifických národních podmínek. Na druhou stranu jim ukládá další povinnosti nad rámec toho, co je v současné době a podle stávající právní úpravy v České republice možné a účelné. Navržené znění by v mnohých ohledech znamenalo nutnost změny právní úpravy, a to nejen pro sektor elektronických komunikací. Některá ustanovení by mohla znamenat riziko konfliktu s právní úpravou pro hospodářskou soutěž.

Celý text stanoviska Českého telekomunikačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR naleznete zde.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 20. července 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2009

Top