TISKOVÁ ZPRÁVA o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/15/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný správní orgán podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění veřejné konzultace uskutečňované podle § 130 zákona a k provedení čl. IV zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, uveřejnil dne 1. srpna 2006 návrh opatření obecné povahy č. OOP/15/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.

Opatření je v souladu s aktualizací Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice, která byla přijata usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2006 č. 261.

Opatření stanoví zejména lhůty, podmínky a způsob postupu při procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání, včetně lhůt, podmínek a způsobu vypínání zemského analogového televizního vysílání v České republice, za účelem sestavení sítě elektronických komunikací pro multiplex veřejné služby, dalších sítí pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání a jedné sítě umožňující regionální zemské digitální televizní vysílání. Opatření rovněž při realizaci přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání přihlíží k současnému stavu analogového vysílání a stanoví příslušný postup operátorů zajišťujících vysílací sítě, provozovatelů vysílání a dotčených orgánů státní správy.

Všechny termíny uvedené v návrhu opatření jsou stanoveny jako nejzazší možné termíny. Rozvoj zemského digitálního televizního vysílání stejně jako vypínání zemského analogového televizního vysílání v jednotlivých ucelených oblastech nebo regionech je možné na základě dohody provozovatelů vysílání a operátorů vysílacích sítí a po konzultaci s Úřadem realizovat i v termínech dřívějších.

Jako termín úplného vypnutí zemského analogového televizního vysílání je v návrhu opatření uvedeno datum 10. října 2010.

S ohledem na rychlý rozvoj technologií pro sítě a služby elektronických komunikací a v souladu se zmocněním v zákoně nerozděluje opatření všechny disponibilní rádiové kanály podle mezinárodního plánu Ženeva 06, ale Úřad počítá, v souladu se zákonem o elektronických komunikacích s přidělením dalších rádiových kanálů až po ukončení zemského analogového televizního vysílání. Tento postup umožní zohlednit aktuální stav technického rozvoje i aktuální požadavky a potřeby rozvoje trhů služeb elektronických komunikací v České republice.

Úřad vycházel při sestavení návrhu opatření z dlouhodobých diskusí a z postupného projednávání řady pracovních verzí návrhu opatření ve skupině pro přípravu Technického plánu přechodu, která zahrnovala zástupce provozovatelů vysílání i operátorů sítí. Posledních jednání této skupiny se zúčastnili i zástupci nových digitálních televizí, kterým byly licence uděleny Radou pro rozhlasové a televizní vysílání v dubnu t.r.

O postupu prací na návrhu opatření Úřad informoval Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Návrh opatření Úřad projednal na pracovních jednáních i s Ministerstvem kultury, Ministerstvem informatiky, zástupci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání i s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Z uvedeného důvodu a pro zajištění možnosti zachování kogentních lhůt podle zákona č. 235/2006 Sb. Úřad stanovil pro uplatnění připomínek ve veřejné konzultaci lhůtu 15 dnů ode dne jeho uveřejnění.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v. r. 
předseda Rady             
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 1. srpna 2006

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík
kancelář předsedy Rady
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2006

Soubory ke stažení
Top