TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 12/2017

Praha, 14. prosince 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu udělila České poště, s.p., poštovní licenci na příštích pět let. Informuje o tom dnes vydaná monitorovací zpráva ČTÚ. Poté, co Česká pošta jako jediný žadatel nesplnil podmínky účasti ve výběrovém řízení, když nedoložil nákladově orientované ceny, uložila Rada ČTÚ povinnosti podle § 22 odst. 9 zákona o poštovních službách napřímo. Rozhodnutí je pravomocné.

Všeobecná dostupnost poštovních služeb tak bude zajištěna na celém území České republiky i po 1. lednu 2018 srovnatelným způsobem jako doposud. Pro uživatele poštovních služeb tím nedochází k žádným změnám.

Monitorovací zpráva také zákazníky České pošty upozorňuje na to, že stížnost nebo podnět k poštovnímu ombudsmanovi nemá vliv na běh lhůty pro podání námitky proti vyřízení reklamace. ČTÚ posuzoval případ televizoru zaslaného k reklamaci e-shopu pro vadný konektor. Při poštovní přepravě se ale poškodila i obrazovka.

ČTÚ se v rámci námitkového řízení zaobíral i argumentem České pošty v otázce běhu promlčecí lhůty pro podání námitek. Dospěl k závěru, že byť institut poštovního ombudsmana vzbuzuje pocit, že se jedná o interní odvolací instanci, která má přezkoumávat správnost vyřízení reklamace, není zakotven ani v zákoně o poštovních službách, ani v poštovních podmínkách. Lhůtu pro zahájení námitkového řízení tak je nutné počítat ode dne doručení vyřízení reklamace.

V daném případě však tato lhůta byla dodržena, Česká pošta reklamaci nevyřídila správně, a ČTÚ ji proto nařídil vyplatit náhradu škody ve výši 8 933 Kč.

V úterý 12. prosince ČTÚ zahájil meziresortní připomínkové řízení k návrhu změny nařízení vlády, kterým se stanoví poplatky za využívání rádiových kmitočtů a čísel. Návrh přichází se snížením poplatků za rádiové kmitočty nezbytné pro poskytování vysokorychlostních služeb přístupu k internetu v mobilních a pevných sítích.

Monitorovací zpráva dále upozorňuje na změnu v účtování poplatků za přidělení a užívání čísel ze strany Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Od ledna 2018 se zvyšují některé poplatky vybírané ITU i na více než dvojnásobek.

ČTÚ rovněž vyzývá k obezřetnosti při případném nákupu nového televizoru. Domácnosti přijímající signál prostřednictvím televizních antén by si měli při výběru přístroje ověřit, že podporuje standard DVB-T2 s kodekem HEVC (někdy též H.265). Jedině tak mají zajištěno, že budou moci nerušeně přijímat terestrické televizní vysílání i po změně standardu na DVB-T2.

V části věnované ochraně spotřebitele monitorovací zpráva zmiňuje aktivity ČTÚ při prověřování balíčků datových služeb Vodafone Pass a T-Mobile StreamOn. ČTÚ posuzuje soulad těchto nabídek s právní úpravou vztahující se k pravidlům síťové neutrality a ochraně spotřebitele, zejména pak zpoplatnění reklam, vkládaných do přehrávaného videa, nastavení kvality přehrávaného videa a možná omezení těchto balíčků ze strany operátorů v závislosti na objemu přenesených dat.

Příloha monitorovací zprávy přináší přehled stížností a dotazů, které ČTÚ zaznamenal ve 3. čtvrtletí. Z této statistiky vyplývá, že nejčastěji si zákazníci stěžují na smlouvy uzavírané na dálku. Poukazují na to, že smlouva se lišila od obsahu ujednání, který si strany dohodly telefonicky.

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top